ul. T. Kościuszki 64,
32-090 Słomniki

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Dokumenty Stowarzyszenia

.

Lokalna Grupa Działania "Jurajska Kraina" posiada status stowarzyszenia i działa pod nazwą Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania "Jurajska Kraina". Jest to stowarzyszenie "specjalne" posiadające osobowość prawną, jest partnerstwem trójsektorowym, w którego skład wchodzą instytucje publiczne, lokalni partnerzy sektora społecznego, gospodarczego oraz mieszkańcy. LGD działa na podstawie przepisów:

  • ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 poz. 1393 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2013 r. poz. 173 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 349),
  • ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. 2015 r., poz. 378),
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) r 1303/2013 z dnia 17 grudnia2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013);

oraz:

Nadzór nad LGD sprawuje Marszałek Województwa Małopolskiego. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane pod numerem 0000309941 w Krajowym Rejestrze Sądowym w Krakowie w dn. 14.07.2008 r.

 

Kategoria: