ul. T. Kościuszki 64,
32-090 Słomniki

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Rozwijanie działalności gospodarczej - podstawowe informacje

.

Kto może skorzystać z pomocy?

 1. osoba fizyczna, jeżeli:
  a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  b) jest pełnoletnia,
  c) miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR;
 2. osoba prawna, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,
 3. jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, oraz spółka cywilna w której warunki wynikające z programu powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki.

W przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, pomoc jest przyznawana, jeżeli podmiot ten prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo (mikro – firma zatrudnia do 10 osób; małe – firma zatrudnia nie więcej jak 50 osób).

Podmiot ubiegający się o jej przyznanie wykonuje działalność gospodarczą, tj w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz nadal wykonuje tę działalność;

Podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi lub w ramach poddziałania wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój, w przypadku ubiegania się o przyznanie tej pomocy przez podmiot, który wykonuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w PKD jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów.

Numer identyfikacyjny
Wnioskodawca musi posiadać numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie pomocy (z wnioskiem należy wystąpić do ARiMR Kraków - więcej na temat numeru identyfikacyjnego znajdziesz w zakładce: Baza wiedzy Beneficjenta).

Intensywność pomocy:

 1. Poziom wsparcia – do 70% kosztów kwalifikowanych
 2. Wysokość wsparcia – do 300 tysięcy złotych

Operacja zakłada:

 1. utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy na każde 100 tys. zł przyznanej pomocy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę,
 2. utrzymanie miejsca pracy przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

Pomoc jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się:

 1. koszty ogólne,
 2. zakup robót budowlanych lub usług,
 3. zakup lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
 4. najemlub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
 5. zakup nowych maszyn lub wyposażenia,
 6. zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
 7. zakup rzeczy innych niż wymienione w pkt. 5 i 6, w tym materiałów,
 8. podatek od towarów i usług (VAT), którego nie można odzyskać na mocy prawodawstwa krajowego VAT ( zg.z art.69 ust.3 lit.c rozporządzenia 1303/2013).

Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji jeżeli zostały:

 1. poniesione
  a) od dnia, w którym została zawarta umowa, w przypadku kosztów ogólnych od dnia 01.01.2014 r.,
  b) zgodnie z przepisami zamówień publicznych, a gdy te przepisy nie mają zastosowania - w wyniku wyboru przez beneficjenta wykonawców poszczególnych zadań ujętych w
  zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru określonego w umowie,
  c) w formie rozliczenia pieniężnego, w przypadku transakcji, której wartość przekracza 1 000,00 zł w formie rozliczenia bezgotówkowego.
 2. uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy dla wszystkich transakcji związanych z operacją.

Wypłaty środków z tytułu pomocy dokonuje się niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność (WOP), w terminie 3 m-cy od dnia złożenia wniosku o płatność.

Nie będzie można ubiegać się o przyznanie pomocy na działalność gospodarczą sklasyfikowaną jako:

 • działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach,
 • górnictwo i wydobycie,
 • działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobycie,
 • przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków,
 • wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej,
 • produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych,
 • produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
 • produkcja metali,
 • produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep,
 • transport lotniczy i kolejowy,
 • gospodarka magazynowa.

Powyższe operacje wpisują się w następujące cele określone w LSR:

Cel ogólny 1. Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszaru LGD

Cel szczegółowy 1.1 Rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD do 2023
Przedsięwzięcie 1.1.1 Rozwój przedsiębiorczości w Jurajskiej Krainie


Jeżeli jesteś zainteresowany(a) pozyskaniem w/w środków przeczytaj również informacje zawarte w zakładce PROW 2014-2020, a w szczególności:

 

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna