ul. T. Kościuszki 64,
32-090 Słomniki

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Podejmowanie działalności gospodarczej - podstawowe informacje

.

Kto może skorzystać z pomocy?
Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, która jest obywatelem państwa członkowskiego UE, jest pełnoletnia, ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR i nie figuruje w rejestrze przedsiębiorców. W przypadku, gdy wnioskodawcą będzie spółka cywilna warunki określone powyżej (osoba fizyczna) powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki.

Numer identyfikacyjny
Wnioskodawca musi posiadać numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie pomocy (z wnioskiem należy wystąpić do ARiMR Kraków - więcej na temat numeru identyfikacyjnego znajdziesz w zakładce: Baza wiedzy Beneficjenta).

Pomoc jest przyznawana jeżeli:

 1. podmiot ubiegający się o jej przyznanie nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmie działalność gospodarczą jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,
 2. w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej i nie był wpisany do CEiDG albo do rejestru KRS i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operacje w tym zakresie.

Operacja zakłada:

 1. utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę
 2. utrzymanie miejsca pracy przez co najmniej 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej

! Punktu 1 i 2 nie stosuje się w przypadku, gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy jest osobą fizyczną, która podejmuje we własnym imieniu działalność gospodarczą, z tym, że pomoc temu podmiotowi jest przyznawana, jeżeli operacja zakłada wykonywanie tej działalności co najmniej przez 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

Jaka jest wysokość wsparcia?

 • poziom wsparcia: 100% (ryczałt)
 • wysokość wsparcia: 50 tysięcy złotych

Środki finansowe z tytułu pomocy wypłacane są w 2 transzach:

 • I transza obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy, a wniosek o płatność pierwszej transzy składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy (wypłata środków następuje niezwłocznie w ciągu do 30 dni od dnia złożenia wniosku o płatność, po pozytywnym rozpatrzeniu),
 • II transza obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem, a wniosek o płatność drugiej transzy należy złożyć po zakończeniu realizacji operacji.

Nie będzie można ubiegać się o przyznanie pomocy na działalność gospodarczą sklasyfikowaną jako:

 • działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach,
 • górnictwo i wydobycie,
 • działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobycie,
 • przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków,
 • wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej,
 • produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych,
 • produkcja podst. substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
 • produkcja metali,
 • produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep,
 • transport lotniczy i kolejowy,
 • gospodarka magazynowa.

Powyższe operacje wpisują się w następujące cele określone w LSR:

Cel ogólny 1. Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszaru LGD,

Cel szczegółowy 1.1 Rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD do 2023,
Przedsięwzięcie 1.1.1 Rozwój przedsiębiorczości w Jurajskiej Krainie.


Jeżeli jesteś zainteresowany(a) pozyskaniem w/w środków przeczytaj również informacje zawarte w zakładce PROW 2014-2020, a w szczególności:

 

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna