ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Ogłoszenie o naborze 3/2019 - inkubator przetwórstwa lokalnego

.

Data ogłoszenia 05-08-2019

Lokalna Grupa Działania JURAJSKA KRAINA, działająca na terenie gmin: Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Skala, Słomniki, Sułoszowa informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażanie LSR

Nabór nr 3/2019

Utworzenie Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 09-09-2019 do 30-09-2019

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Jurajska Kraina miejscowość: Skała, ul. Szkolna 4 w godz. od 8:00 do 15:00

Wniosek należy złożyć w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami w dwóch egzemplarzach oraz wersji elektronicznej na płycie CD, przy czym wersja elektroniczna winna zawierać Wniosek o przyznanie pomocy oraz Biznesplan.

Zakres tematyczny operacji:

Przedsięwzięcie nr 1.1.1  Rozwój przedsiębiorczości w Jurajskiej Krainie

Cel szczegółowy 1.1 Rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD do 2023.

Cel Ogólny 1. Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszaru LGD

Wskaźnik produktu:  z.

Zakres tematyczny naboru wniosków dotyczy wspierania przedsiębiorczości na obszarach wiejskich poprzez uruchomienie inkubatora przetwórstwa lokalnego na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju. Operacja ma zakładać korzystanie z infrastruktury inkubatora przetwórstwa lokalnego przez podmioty inne niż ubiegający się o wsparcie. Inkubator ma spełniać przepisy prawa w zakresie przetwarzania żywności, aby korzystający z niego lokalni producenci mogli w sposób legalny wytwarzać produkty i legalnie wprowadzać je na rynek. Program inkubatora ma przewidywać przetwórstwo płodów rolnych. Uzupełniającym elementem inkubatora może być infrastruktura kuchenna udostępniana podmiotom do produkcji np. wyrobów garmażeryjnych i piekarniczo-cukierniczych. Powstały inkubator przetwórstwa lokalnego ma odpowiadać na potrzeby mieszkańców i inne lokalne podmioty, które zostały zidentyfikowane na etapie przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju, w zakresie przetwórstwa na bazie lokalnego surowca, które może stać się ważnym źródłem dochodów dla mieszkańców w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.

Warunki udzielenia wsparcia:

  • Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
  • Zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze
  • Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) tj. zgodność operacji z celami ogólnymi, celami szczegółowymi oraz wskaźnikami zawartymi w LSR,
  • Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
  • Zgodność operacji z programem, tzn. z PROW na lata 2014-2020, w tym z określonymi w ogłoszeniu o naborze warunkami udzielenia wsparcia i formą wsparcia

Szczegółowe warunki ubiegania się o wsparcie zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.).

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.jurajskakraina.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 12 z możliwej do uzyskania maksymalnej liczby 32 punktów.

WAŻNA UWAGA

Z dniem 02-09-2019 prostujemy pomyłkę pisarską i stosowny akapit otrzymuje prawidłowe brzmienie:

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 12 z możliwej do uzyskania maksymalnej liczby 44 punktów.

Pomoc  przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny Rady LGD za pomocą kryteriów wyboru operacji określonych w LSR. W przypadku, gdy dwie lub więcej operacji uzyskało w ocenie taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście operacji decyduje data i godzina wpływu wniosku bezpośrednio do biura LGD

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - www.prow.malopolska.pl

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Jurajska Kraina – www.jurajskakraina.pl oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Skała, ul. Szkolna 4 w godz. od 8:00 do 15:00

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 374 000,00 

Wysokość wsparcia wynosi od 51 000 do 374 000 zł na jedną operację

Maksymalna intensywność wsparcia na jedną operację dla

- jednostki sektora finansów publicznych: do 63,63% wydatków kwalifikowanych operacji;

- podmiotu wykonującego działalność gospodarczą: do 70,00% wydatków kwalifikowanych operacji;

- organizacji pozarządowej (nie prowadzącej działalności gospodarczej): do 100% wydatków kwalifikowanych operacji;

- pozostałych podmiotów: do 70% wydatków kwalifikowanych operacji.

Dodatkowe warunki udzielenia wsparcia

Operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego nowego miejsca pracy związanego z działalnością inkubatora w wymiarze co najmniej 1 etatu i utrzymanie go przez okres trwałości operacji

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

  • Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami.
  • Biznesplan wraz z załącznikiem – Narzędzie Pomocnicze BP v_3z.
  • Opis operacji.

Wykaz dokumentów dodatkowych:

  • Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  • Informacje dodatkowe.

Wszystkie dokumenty składane są w dwóch egzemplarzach, dodatkowo Formularz wniosku oraz Biznes Plan wraz ze wskazanym załącznikiem należy dołączyć w wersji elektronicznej.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  tel. 12 380 10 61 w godz. od 8:00 do 15:00

Dodatkowe informacje

W okresie trwania naboru w godzinach pracy Biura dla potencjalnych wnioskodawców prowadzone jest bezpłatne doradztwo zgodnie z Regulaminem doradztwa. Z uwagi intensywną pracę organizacji w tym okresie oraz chęć udzielenia rzetelnej i kompletnej informacji osobom zainteresowanym, niezbędnej dla prawidłowego wypełnienia wniosku, prosimy o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu doradztwa.

Kategoria: