ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Kategoria:
.

W załączeniu publikujemy ostateczną listę Grantobiorców do naboru nr 11/2018/G - Powierzenie grantów - Rozwój i poprawa dostępności infrastruktury społecznej, rekreacyjnej, turystycznej i kulturalnej poprzez budowę, modernizację, wyposażanie obiektów rekreacyjnych przyjętą uchwałą nr VIII/81/18 Rady LGD z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Jednocześnie informujemy, że zawarcie umów o powierzenie grantu nastąpi po zawarciu umowy przyznania pomocy na projekt grantowy pomiędzy LGD a ZW, z tym że ostateczna kwota i zakres grantu mogą ulec zmianie.

Załączniki:
Pobierz plik (Lista Grantobiorców - 11-2018-G.pdf)Ostateczna lista Grantobiorców - 11/2018/G1034 kB133 Pobieranie
Kategoria:
.

W załączeniu publikujemy ostateczną listę Grantobiorców do naboru nr 16/2018/G - Powierzenie grantów - Modernizacja, kultywowanie i promocja lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturalnego poprzez zorganizowanie wydarzeń upamiętniających wydarzenia historyczne przyjętą uchwałą nr VIII/86/18 Rady LGD z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Jednocześnie informujemy, że na podstawie wniosków złożonych w ramach naboru 16/2018/G, łączna całkowita wartość zadań wynosi 31896,00 złotych (kwota obejmuje wnioski wybrane do przyznania grantu). Zgodnie z §4 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 772, zmienione rozporządzeniem Dz.U. z 2017 r., poz. 1588) dalej „Rozporządzenie”, minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych. Zaistniała sytuacja uniemożliwia Lokalnej Grupie Działania Jurajska Kraina złożyć do Zarządu Województwa Wniosku o przyznanie pomocy na projekt grantowy z uwagi na nie spełnienie formalnego wymogu minimalnej całkowitej wartości operacji o którym mowa w Rozporządzeniu.

W związku z powyższym, Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina, stosownie do pkt XII.1 Procedury oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 przyjętej uchwałą nr 3/2018 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina z dnia 4 stycznia 2018 r. odstępuje od konkursu.

Jednocześnie LGD informuje, że planuje ponowne ogłoszenie naboru wniosków o powierzenie grantu w w/w zakresie.

Załączniki:
Pobierz plik (Lista Grantobiorców - 16-2018-G.pdf)Ostateczna lista Grantobiorców - 16/2018/G844 kB103 Pobieranie
Kategoria:
.

W załączeniu publikujemy ostateczną listę Grantobiorców do naboru nr 14/2018/G - Powierzenie grantów - Rozwój i poprawa dostępności infrastruktury społecznej, rekreacyjnej, turystycznej i kulturalnej poprzez budowę, modernizację, wyposażanie świetlic wiejskich przyjętą uchwałą nr VIII/84/18 Rady LGD z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Jednocześnie informujemy, że zawarcie umów o powierzenie grantu nastąpi po zawarciu umowy przyznania pomocy na projekt grantowy pomiędzy LGD a ZW, z tym że ostateczna kwota i zakres grantu mogą ulec zmianie.

Załączniki:
Pobierz plik (Lista Grantobiorców - 14-2018-G.pdf)Ostateczna lista Grantobiorców - 14/2018/G1009 kB109 Pobieranie
Kategoria:
.

Przedstawiamy wyniki naboru wniosków nr 5/2018 - Operacje inne - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej poprzez budowę, modernizację, wyposażanie świetlic wiejskich przeprowadzonego w terminie od 6 marca 2018 roku do 28 marca 2018 roku w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

W wyznaczonym terminie wpłynął 1 wniosek. Rada LGD na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2018 roku, wznowionym w dniu 24 kwietnia 2018 roku dokonała oceny wniosków i wybrała operacje do finansowania.

Do pobrania:

Kategoria:
.

Przedstawiamy wyniki naboru wniosków nr 4/2018 - Operacje inne - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej poprzez budowę, modernizację, wyposażanie obiektów rekreacyjnych przeprowadzonego w terminie od 6 marca 2018 roku do 28 marca 2018 roku w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 wnioski. Rada LGD na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2018 roku, wznowionym w dniu 24 kwietnia 2018 roku dokonała oceny wniosków i wybrała operacje do finansowania.

Do pobrania:

Kategoria:
.

Przedstawiamy wyniki naboru wniosków nr 3/2018 - Operacje inne - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej poprzez rewitalizację, utworzenie miejsc rekreacyjnych w tym parków, miejsc zielonych przeprowadzonego w terminie od 6 marca 2018 roku do 28 marca 2018 roku w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 wnioski. Rada LGD na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2018 roku, wznowionym w dniu 24 kwietnia 2018 roku dokonała oceny wniosków i wybrała operacje do finansowania.

Do pobrania:

Kategoria:
.

Posiedzenie Rady LGD Jurajska Kraina oceniającej wnioski w ramach naborów 19/2018/G - Powierzenie grantów oraz 6/2018 - Operacje inne odbędzie się dnia 8 maja 2018 roku (wtorek), o godz. 16:00 w siedzibie Biura LGD (Skała, ul. Szkolna 4).

Kategoria:
.

W załączeniu publikujemy ostateczną listę Grantobiorców do naboru nr 15/2018/G - Powierzenie grantów - Modernizacja, kultywowanie i promocja lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturalnego poprzez poddanie zabytków pracom konserwatorskim lub restauratorskim przyjętą uchwałą nr VIII/85/18 Rady LGD z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Jednocześnie informujemy, że zawarcie umów o powierzenie grantu nastąpi po zawarciu umowy przyznania pomocy na projekt grantowy pomiędzy LGD a ZW, z tym że ostateczna kwota i zakres grantu mogą ulec zmianie.

Załączniki:
Pobierz plik (Lista Grantobiorców - 15-2018-G.pdf)Ostateczna lista Grantobiorców - 15/2018/G851 kB118 Pobieranie
Kategoria:
.

W załączeniu publikujemy ostateczną listę Grantobiorców do naboru nr 13/2018/G - Powierzenie grantów - Rozwój i poprawa dostępności infrastruktury społecznej, rekreacyjnej, turystycznej i kulturalnej poprzez utworzenie obiektów małej infrastruktury turystycznej przyjętą uchwałą nr VIII/83/18 Rady LGD z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Jednocześnie informujemy, że zawarcie umów o powierzenie grantu nastąpi po zawarciu umowy przyznania pomocy na projekt grantowy pomiędzy LGD a ZW, z tym że ostateczna kwota i zakres grantu mogą ulec zmianie.

Załączniki:
Pobierz plik (Lista Grantobiorców - 13-2018-G.pdf)Ostateczna lista Grantobiorców - 13/2018/G867 kB103 Pobieranie

11

lat istnienia

92

zrealizowane operacje

98

zorganizowanych wydarzeń

100%

zadowolenia