ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Kategoria:
.

Informujemy, że w dniach 18 i 21 listopada 2016r. (piątek i poniedziałek) nie przyjmujemy na doradztwo/ konsultacje w biurze LGD „Jurajska Kraina” ze względu na koniec naborów wniosków. Informacje telefoniczne będą udzielane w miarę możliwości i dyspozycyjności pracowników zaangażowanych w przyjmowanie wniosków.

.

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko pracy: Specjalista ds. aktywizacji i promocji do zatrudnienia została zakwalifikowana Pani Izabela Jędrzejek, zamieszkała w Laskowej.

Uzasadnienie: Kandydatka spełnia wymagania formalne oraz posiada odpowiednie kwalifikacje wymagane na ww. stanowisku. Pani Izabela Jędrzejek wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania lokalnych grup działania, znajomością zagadnień funduszy unijnych oraz dokumentów w oparciu o które funkcjonuje LGD „Jurajska Kraina”. Dodatkowy atut stanowiło doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku.

Kategoria:
.

Lokalna Grupa Działania JURAJSKA KRAINA, działająca na terenie gmin: Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Skala, Słomniki, Sułoszowa informuje o możliwości składaniawniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażanie LSR

NABÓR NR 1/2016
PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskichna lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wsparcie udzielane jest w formie ryczałtu.
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 03-11-2016 do 21-11-2016

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Jurajska Kraina miejscowość: Skała, ul. Szkolna 4 w godz. od 8:00 do 15:00 Wniosek należy złożyć w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej na płycie CD, przy czym wersja elektroniczna winna zawierać Wniosek o przyznanie pomocy oraz Biznesplan.

.

W dniu 31 października odbyło się posiedzenie komisji konkursowej na stanowisko specjalisty ds. aktywizacji i promocji. Na konkurs wpłynęły 4 oferty, wszystkie spełniają wymogi formalne.

 1. Iwona Woźniak zam. Rzeplin
 2. Izabela Wiecławska zam. Iwanowice Dworskie
 3. Joanna Faracik zam. Sieciechowice
 4. Izabela Jędrzejek zam. Laskowa

Do kolejnego etapu zapraszamy wszystkie ww. osoby.

.

Narodowe Święto Niepodległości – święto państwowe w Polsce obchodzone corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918, po 123 latach zaborów (1795–1918). Święto zostało ustanowione ustawą z 23 kwietnia 1937, zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945, przywrócono je ustawą w okresie transformacji systemowej w 1989.

 • Gmina Iwanowice - rozpoczęcie o godz. 9:30 - rynek w Iwanowicach
 • Gmina Skała - rozpoczęcie o godz. 14:30 - rynek w Skale
 • Gmina Słomniki - rozpoczęcie o godz. 8:30 - plac przy Centrum Kultury w Słomnikach
 • Gmina Sułoszowa - rozpoczęcie o godz. 9:15 - plac przy kościele NSPJ w Sułoszowej

.

W dniach 21-22 października br. członkowie Rady oraz pracownicy Biura LGD „Jurajska Kraina” uczestniczyli w szkoleniu, podczas którego omówione zostały ogólne założenia wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zasady aktualizacji przepisów dotyczących wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Uczestnicy szkolenia zostali zapoznani z kryteriami oceny i wyboru projektów.

Podsumowaniem spotkania było wypełnienie testu sprawdzającego. Wszyscy uczestnicy ukończyli test z wynikiem pozytywnym. Członkowie Jurajskiej Krainy gościli także w inkubatorze kuchennym w Zakrzowie, gdzie mogli zapoznać się z zasadami funkcjonowania obiektu, który został przystosowany i wyposażony w urządzenia przetwórcze oraz gastronomiczne.

.

Zarząd stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina”
ogłasza nabór na stanowisko pracy: Specjalista ds. aktywizacji i promocji.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę.
Termin składania ofert: do 28.10.2016 r. do godziny 14:00
Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o naborze.

Procedura naboru:

 • po upływie terminu składania ofert Komisja Konkursowa dokona wstępnej selekcji, w wyniku której odrzucone zostaną oferty, które wpłynęły po terminie, nie zostały złożone w formie pisemnej oraz niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze.
 • lista kandydatów, wybranych przez Komisję Konkursową na podstawie prawidłowo złożonych ofert, uszeregowanych wg stopnia spełnienia przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.jurajskakraina.pl wraz z podaniem imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania. Kandydaci znajdujący się na tej liście zostaną poinformowani o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej LGD „Jurajska Kraina”.

Szczegółowe zasady prowadzenia naboru na stanowisko pracy zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu Biura „Procedura naboru pracowników do LGD” Regulamin Biura stanowi załącznik do Uchwały Zarządu Stowarzyszenia LGD Jurajska Kraina z dnia 23 maja 2016 roku.

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie o naborze.pdf)Pełna treść ogłoszenia o naborze232 kB31 Pobieranie

10

lat istnienia

83

zrealizowane operacje

62

zorganizowanych wydarzeń

100%

zadowolenia

stat4u