ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Uwagi usprawniające złożenie wniosku

.

W związku z trwającymi naborami: 3/2018 - Rozwijanie działalności gospodarczej, 4/2018 - Podejmowanie działalności gospodarczej oraz 5-13/2018 - Powierzenie grantu, Biuro LGD "Jurajska Kraina" przedstawia uwagi usprawniające złożenie wniosku:

  1. Wniosek powinien być wypełniony we wszystkich polach. Jeśli jakieś polecenie/ pytanie nie dotyczy Wnioskodawcy należy wpisać "-"/ "nie dotyczy", a w przypadku danych liczbowych wstawić wartość "0,00".
  2. Wniosek wraz z załącznikami powinien być podpisany we wszystkich wymaganych polach.
  3. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć na obowiązującym formularzu w formie papierowej i elektronicznej zgodnie z ogłoszeniem (płyta CD/DVD – zawiera formularz wniosku w wersji edytowalnej, w przypadku operacji: podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej dodatkowo biznesplan i tabele finansowe).
  4. Dokumentacja konkursowa powinna być umieszczona np. w skoroszycie/ segregatorze itp., a dokumenty, które mają wiele stron powinny być spięte w jeden dokument.
  5. Załączniki powinny być ułożone zgodnie z kolejnością wpisu w sekcji wniosku dotyczącej wykazu załączników. Załączniki mające większą liczbę stron należy spiąć w jeden dokument. Proszę pamiętać o uwzględnieniu w wykazie załączników wszystkich załączanych dokumentów – szczególnie mowa o załącznikach dodatkowych (innych) nie ujętych w wykazie załączników.
  6. Przy składaniu wniosku należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów, które wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem.
Kategoria:
stat4u