ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Konsultacje społeczne dot. aktualizacji LSR 4-19/10/2017

.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina zaprasza wszystkich mieszkańców, radnych, sołtysów, samorządowców, lokalnych liderów, przedsiębiorców, rolników i organizacje pozarządowe (stowarzyszenia OSP, kluby sportowe, koła gospodyń wiejskich) do konsultacji społecznych i zgłaszania uwag w związku z aktualizacją Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) w zakresie:

  • zmiany kryteriów wyboru operacji- operacje indywidualne
  • zmiany form finansowania przedsięwzięć z II Celu Ogólnego

Zmiany kryteriów wyboru operacji - operacje indywidualne. Proponowane zmiany to:

  • doprecyzowanie zapisów dotyczących kryterium – wykorzystanie lokalnych zasobów. W ramach uszczegółowienia zapisów dokonano by wskazania zasobów, których wykorzystania będzie punktowane,
  • uszczegółowienie zapisów w zakresie kryterium – Tworzenie miejsc pracy,
  • dodanie kryterium które by wprowadzało gradację punktową za wielkość wnioskowanego dofinansowania; im mniejsza kwota dofinansowania, tym większa wartość punktów,
  • dodanie kryterium którego celem byłoby premiowanie tych projektów w których stosunek ponoszonych nakładów w relacji do realizowanych wskaźników byłby jak największy. Dotyczy to operacji innych nie związanych z tworzeniem i rozwojem przedsiębiorstw.

Zmiany form finansowania przedsięwzięć z II Celu Ogólnego

  • wzrost atrakcyjności obszaru LGD z operacji grantowych na operacje konkursowe. W ramach tej aktualizacji nastąpiłoby zmianie finansowanie projektów dotychczas wskazywanych jako projekty grantowe na projekty realizowane w ramach projektów konkursowych.

Zapraszamy również do odwiedzania siedziby Biura LGD w Skale ul. Szkolna 4 w godzinach od 8:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku. Uwagi przyjmujemy w okresie od 4 października do 19 października 2017 roku.

Dokument poddany konsultacjom: Lokalna Strategia Rozwoju

 


Aktualizacja: 17/10/2017. Poniżej przedstawiamy propozycje zmian wypracowane podczas spotkań Rady LGD oraz Zarządu LGD.

Załączniki:
Pobierz plik (Formularz_uwag.doc)Formularz zgłaszania uwag296 kB272 Pobieranie
Kategoria: