ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Ogłoszenie o zamiarze realizacji operacji własnej nr 2/2018/OW - stroje ludowe

.

WSKAZANIE INSTYTUCJI PLANUJĄCEJ REALIZACJĘ OPERACJI

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina” z siedzibą: ul. Szkolna 4, 32-043 Skała informuje, że planuje realizację operacji własnych w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takich operacji.

WSKAZANIE ZAKRESU TEMATYCZNEGO OPERACJI

1. Zakres tematyczny: Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych oraz zachowania dziedzictwa lokalnego (zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 2017 poz. 772 i 1588).

2. Zakres tematyczny operacji odpowiada: Przedsięwzięciu LSR 2.4.1. Dziedzictwo historyczne i kulturalne Jurajskiej Krainy 

3. Zakres tematyczny LSR na lata 2014-2020 realizowany jest poprzez:
- Celu ogólnego nr 2. Wzrost atrakcyjności obszaru LSR
- Celu szczegółowego nr 2.4. Modernizacja, kultywowanie i promocja lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturalnego
- Przedsięwzięcie 2.4.1. Dziedzictwo historyczne i kulturalne Jurajskiej Krainy
- Wskaźnik rezultatu: Liczba uczestników wydarzeń kultywujących historyczne tradycje
- Wskaźnik produktu: Liczba zakupionych strojów ludowych – 50 sztuk

4. Realizacja operacji będzie obejmować: zakup 50 sztuk strojów ludowych, w tym strojów męskich i damskich.

WSKAZANIE WYSOKOŚCI ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ OPERACJI

1. Wysokość dostępnych środków w ramach operacji wynosi 50 000 zł.
2. Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000 zł.
3. Uregulowania szczegółowe: wsparcie jest udzielane w formie refundacji poniesionych kosztów w wysokości do 50 000 zł.
4. Intensywność wsparcia wynosi:
- Beneficjent: LGD jako beneficjent operacji własnej
- Limit wsparcia: do 100%
- Inne limity: brak

WSKAZANIE KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI WŁASNEJ I WYMAGANEJ MINIMALNEJ LICZBY PUNKTÓW

1. Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD www.jurajskakraina.pl oraz w wersji papierowej w Biurze Zarządu Stowarzyszenia LGD.
2. Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 10 punktów z możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj. 10 pkt. z 24 możliwych do uzyskania punktów.

INFORMACJA O TERMINIE I SPOSOBIE ZGŁASZANIA LGD ZAMIARU REALIZACJI OPERACJI

1. Termin zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej LGD: 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o zamiarze realizacji operacji własnych LGD, tj. do 07.07.2018 roku. Zgłoszenia, które wpłyną do Stowarzyszenia po terminie nie będą uwzględniane.
2. Sposób zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej LGD:
1) Zamiar realizacji operacji należy zgłosić na opracowanym przez LGD Formularzu zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD (zwanego dalej formularzem zgłoszenia), którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Procedury oceny i wyboru operacji własnych LGD.
2) Formularz zgłoszenia Wykonawca składa w formie papierowej bezpośrednio w Biurze Zarządu Stowarzyszenia LGD. Formularz zgłoszenia składany jest przez Wykonawcę osobiście, przez pełnomocnika lub przez inną osobę upoważnioną.
3) Formularz zgłoszenia składa się w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia informacji. Termin ten rozpoczyna swój bieg od dnia następnego po dniu zamieszczenia informacji na stronie internetowej LGD.
4) Formularz zgłoszenia powinien być podpisany przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.
5) Formularze nie zawierające danych pozwalających na identyfikację Wykonawcy, niepodpisane przez osoby upoważnione lub wypełnione niekompletnie nie będą przyjmowane.
6) Pracownik LGD potwierdza fakt złożenia formularza zgłoszenia na jego egzemplarzu poprzez przybicie pieczęci wpływu z oznaczeniem nazwy LGD, daty wpływu, oznaczenie liczby złożonych załączników oraz złożenie własnoręcznego podpisu. Na prośbę Wykonawcy, pracownik LGD potwierdza złożenie formularza zgłoszenia także na jego kopii. Pracownik LGD, przyjmując zgłoszenie, nadaje mu indywidualny numer, który wpisuje obok potwierdzenia złożenia zgłoszenia.
7) Pracownik LGD rejestruje składane zgłoszenia według kolejności ich wpływu.
8) Wykonawcy przysługuje prawo do wycofania zgłoszenia. W tym celu Wykonawca powinien złożyć w Biurze Zarządu Stowarzyszenia LGD pismo wycofujące podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.
9) Zgłoszenie wycofane zwracane jest wraz z załącznikami Wykonawcy bezpośrednio w Biurze Zarządu Stowarzyszenia LGD z tym, że LGD zachowuje kopię dokumentu.
10) Wnioskodawca niezwłocznie informuje LGD o zmianie swoich danych teleadresowych.

KRYTERIA WERYFIKACJI ZGŁOSZEŃ

1. Rada ocenia czy dany Wykonawca, którego zgłoszenie zostało złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, spełnia warunki podmiotowe uprawniające go do wsparcia, o których mowa w § 3 rozporządzenia o wdrażaniu LSR. Powyższej oceny LGD dokonuje poprzez weryfikację punktów kontrolnych od I do V określonych w Załączniku nr 2 do Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2. Ocena, o której mowa w pkt 1, poprzedzona jest złożeniem przez członków Rady Deklaracji bezstronności i poufności. Oceny, o której mowa w pkt 1, dokonuje się na wspólnej dla wszystkich oceniających Karcie oceny Wykonawcy, której wzór stanowi Załącznik nr 4 do Procedury oceny i wyboru operacji własnych LGD.

INFORMACJA O WYMAGANYCH DOKUMENTACH

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków uprawnionych wnioskodawców realizacji operacji własnej LGD zawiera formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Procedury oceny i wyboru operacji własnych LGD.

INFORMACJA O MIEJSCU UDOSTĘPNIENIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE NA TEMAT WYBORU WYKONAWCY, W TYM FORMULARZA ZGŁOSZENIA ZAMIARU REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ

Informację o miejscu udostępnienia dokumentów zawierających informacje na temat wyboru Wykonawcy, w tym formularza zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej udostępniony jest na stronie: Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie LGD „Jurajska Kraina” www.jurajskakraina.pl oraz do wglądu w Biurze Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Kraina” miejscowość: ul. Szkolna 4, 32-043 Skała od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00