ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Konsultacje społeczne dot. aktualizacji LSR

.

2019konsultacjelsr

W związku z kwalifikowaniem się Lokalnej Grupy Działania JURAJSKA KRAINA  do ubiegania się o podwyższenie wysokości środków finansowych na wsparcie realizacji  operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), Zarząd Lokalnej Grupy Działania Jurajska Kraina wszczyna procedurę aktualizacji LSR i przedstawia zaktualizowaną wersję dokumentu do konsultacji. [załączniki]

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina zaprasza wszystkich mieszkańców, radnych, sołtysów, samorządowców, lokalnych liderów, przedsiębiorców, rolników i organizacje pozarządowe (stowarzyszenia OSP, kluby sportowe, koła gospodyń wiejskich) do konsultacji społecznych i zgłaszania uwag w związku z aktualizacją Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) w zakresie:

 1. Zwiększenie budżetu na działania związane z realizacją Celu Głównego nr 1 - Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszaru LGD.

Proponowane zakres zmian:

 • Uaktualnienie na okres bieżący diagnozy obszaru – Rozdział diagnoza
 • Uaktualnienie wartości wskaźników produktu i rezultatu dla celu głównego 1. – strona 36 LSR
 • Aktualizacja Tabeli 21 – strona 51
 • Aktualizacja zapisów dotyczących wielkości środków na rozwój działalności gospodarczej – wprowadzenie limitu 70 000 zł na 1 operację dla Rozwoju działalności gospodarczej, gdzie wartość ta określa górną wartość możliwą do pozyskania na 1 operację – strona 58.
 • Aktualizacja budżetu LSR – strona 60 i 61
 • Aktualizacja planu działania – strony od 71 do strony 76
 • Aktualizacja załącznika nr 4 do LSR – strona 77

Uzasadnienie:

LGD Jurajska Kraina ma możliwość pozyskania dodatkowych środków na realizację zadań związanych z przedsiębiorczością. Maksymalna możliwość środków do pozyskania to 590 tys. zł.

Proponowany podział środków to:

- 9 x 50 000 zł na premię na otwarcie działalności gospodarczej

- 2 x 70 000 zł na rozwój działalności gospodarczej

Dodatkowo aktualizacji podlega również wielkość środków przypadająca na realizację jednej operacji w ramach działania Rozwój Działalności Gospodarczej – zmiana wynika z konieczności zrealizowania zakładanego poziomu ilości operacji dla tego działania.  Zmiany polegają na wprowadzeniu limitu maksymalnej kwoty na 1 operację do wysokości 70 000 zł.

 1. Zmiana wielkości budżetu na realizację projektów współpracy.

Zakres zmian:

 • Zwiększenie budżetu z 2 % do 5 % środków przewidzianych do realizacji LSR. W konsekwencji zmiany zostaną wprowadzone w częściach dotyczących budżetu i planu działania.

Uzasadnienie:

Zmiana wynika z możliwości zwiększenia środków na realizację zadań związanych z projektami współpracy.

 1. Zwiększenie budżetu na przedsięwzięciu 2.4 Modernizacja, kultywowanie i promocja lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturalnego

Zakres zmian:

 • Zwiększenie budżetu z 81 000,00 zł na 121 000,00 zł i realizacja dodatkowych zadań związanych z realizacją wskaźnika Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii

Uzasadnienie:

Konieczność zwiększenia środków wynika z konieczności zrealizowania poziomu zakładanego wskaźnika produktu – założono 3 sztuki, dotychczas zrealizowano 2 sztuki. Środki zostaną przeniesione z pierwszego przedsięwzięcia, gdzie wskaźnik Liczba zbudowanych, zmodernizowanych, wyposażonych świetlic wiejskich  został już wykonany i pozostała nadwyżka środków na tym działaniu.

 1. Zaktualizowanie zapisów planu komunikacji

Zakres zmian:

 • Uaktualnienie terminów i form typów zadań w ramach realizowanego planu komunikacji.

Zapraszamy również do odwiedzania siedziby Biura LGD w Skale ul. Szkolna 4 w godzinach od 8:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku (w każdy wtorek do godz. 18:00). Uwagi przyjmujemy w okresie od 13 maja do 27 maja 2019 roku.

Załączniki:

- Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020  (zaznaczono zmiany do wprowadzenia)

- Formularz do zgłaszania uwag

Załączniki:
Pobierz plik (Konsultacje społeczne - aktualizacja LSR.docx)Konsultacje społeczne - aktualizacja LSR.docx244 kB240 Pobieranie
Pobierz plik (LSR Jurajska Kraina maj 2019.docx)LSR Jurajska Kraina maj 2019.docx999 kB378 Pobieranie
Pobierz plik (formularz uwag - aktualizacja LSR..docx)formularz uwag - aktualizacja LSR..docx86 kB248 Pobieranie
Kategoria: