ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Ostateczna lista Grantobiorców do naboru nr 16/2018/G

.

W załączeniu publikujemy ostateczną listę Grantobiorców do naboru nr 16/2018/G - Powierzenie grantów - Modernizacja, kultywowanie i promocja lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturalnego poprzez zorganizowanie wydarzeń upamiętniających wydarzenia historyczne przyjętą uchwałą nr VIII/86/18 Rady LGD z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Jednocześnie informujemy, że na podstawie wniosków złożonych w ramach naboru 16/2018/G, łączna całkowita wartość zadań wynosi 31896,00 złotych (kwota obejmuje wnioski wybrane do przyznania grantu). Zgodnie z §4 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 772, zmienione rozporządzeniem Dz.U. z 2017 r., poz. 1588) dalej „Rozporządzenie”, minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych. Zaistniała sytuacja uniemożliwia Lokalnej Grupie Działania Jurajska Kraina złożyć do Zarządu Województwa Wniosku o przyznanie pomocy na projekt grantowy z uwagi na nie spełnienie formalnego wymogu minimalnej całkowitej wartości operacji o którym mowa w Rozporządzeniu.

W związku z powyższym, Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina, stosownie do pkt XII.1 Procedury oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 przyjętej uchwałą nr 3/2018 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina z dnia 4 stycznia 2018 r. odstępuje od konkursu.

Jednocześnie LGD informuje, że planuje ponowne ogłoszenie naboru wniosków o powierzenie grantu w w/w zakresie.

Załączniki:
Pobierz plik (Lista Grantobiorców - 16-2018-G.pdf)Ostateczna lista Grantobiorców - 16/2018/G844 kB244 Pobieranie
Kategoria: