ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Unieważnienie Naborów nr 5-13/2018 - Powierzenie grantów

.

Informujemy, że z dniem 7 lutego 2018 roku podjęta została uchwała Zarządu LGD Jurajska Kraina o unieważnieniu z przyczyn formalnych Naborów nr 5-13/2018 - Powierzenie grantów, w ramach których wnioski o przyznanie pomocy można było składać w terminie od 22/01/2018 do 13/02/2018. Dodatkowo informujemy, że przedmiotowe nabory otrzymały nową numerację od 1/2018/G do 9/2018/G.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 9 lutego 2018 roku opublikowane zostaną ponownie Nabory - Powierzenie grantów. Istotną zmianą jest:

 • Wysokość kwoty pomocy od 5 000,00 zł do 40 000,00 zł
 • Wartość zadania (koszty realizacji zadania ogółem) nie może być wyższa niż 50 000,00 zł
 • Termin realizacji projektu grantowego i realizowanych w jego ramach zadań przez Grantobiorcę nie może trwać dłużej niż 15 miesięcy i nie może rozpocząć się później niż miesiąc od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu

Zmianie ulega również wzór formularza wniosku - obowiązująca wersja wniosku to v2/18 (excel), która do pobrania będzie pod ogłoszeniami.

 

Unieważnienie dotyczy zadań:

 • 1/2018/G Rozwój i poprawa dostępności infrastruktury społecznej, rekreacyjnej, turystycznej i kulturalnej poprzez budowę, modernizację, wyposażanie placów zabaw.
 • 2/2018/G Rozwój i poprawa dostępności infrastruktury społecznej, rekreacyjnej, turystycznej i kulturalnej poprzez budowę, modernizację, wyposażanie obiektów rekreacyjnych.
 • 3/2018/G Rozwój i poprawa dostępności infrastruktury społecznej, rekreacyjnej, turystycznej i kulturalnej poprzez budowę, modernizację, wyposażanie miejsc aktywnego wypoczynku.
 • 4/2018/G Rozwój i poprawa dostępności infrastruktury społecznej, rekreacyjnej, turystycznej i kulturalnej poprzez utworzenie obiektów małej infrastruktury turystycznej.
 • 5/2018/G Rozwój i poprawa dostępności infrastruktury społecznej, rekreacyjnej, turystycznej i kulturalnej poprzez budowę, modernizację, wyposażanie świetlic wiejskich.
 • 6/2018/G Wykorzystanie potencjału terenu LGD dla rozwoju oraz promocji obszaru poprzez utworzenie lub zmodernizowanie szlaków turystycznych.
 • 7/2018/G Modernizacja, kultywowanie i promocja lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturalnego poprzez poddanie zabytków pracom konserwatorskim lub restauratorskim.
 • 8/2018/G Modernizacja, kultywowanie i promocja lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturalnego poprzez zorganizowanie wydarzeń upamiętniających wydarzenia historyczne.
 • 9/2018/G Modernizacja, kultywowanie i promocja lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturalnego poprzez wydanie monografii.

 

Kategoria: