ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Ogłoszenie o Naborze 3/2018 - Rozwijanie działalności gospodarczej

.

Lokalna Grupa Działania JURAJSKA KRAINA, działająca na terenie gmin: Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Skala, Słomniki, Sułoszowa informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażanie LSR

Nabór nr 3/2018
ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wsparcie udzielane jest w formie w refundacji do 70% kosztów kwalifikowanych.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 18-12-2017 do 10-01-2018

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Jurajska Kraina miejscowość: Skała, ul. Szkolna 4 w godz. od 8:00 do 15:00
Wniosek należy złożyć w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami w dwóch egzemplarzach oraz wersji elektronicznej na płycie CD, przy czym wersja elektroniczna winna zawierać Wniosek o przyznanie pomocy oraz Biznesplan.

Zakres tematyczny operacji:
Przedsięwzięcie nr 1.1.1 Rozwój przedsiębiorczości w Jurajskiej Krainie
Cel szczegółowy 1.1 Rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD do 2023.
Cel Ogólny 1. Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszaru LGD
Wskaźnik produktu: liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa.

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze
 3. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) tj. zgodność operacji z celami ogólnymi, celami szczegółowymi oraz wskaźnikami zawartymi w LSR,
 4. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
 5. Zgodność operacji z programem, tzn. z PROW na lata 2014-2020, w tym z określonymi w ogłoszeniu o naborze warunkami udzielenia wsparcia i formą wsparcia

Szczegółowe warunki ubiegania się o wsparcie zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.).

Kryteria wyboru operacji:
Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.jurajskakraina.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD. Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 12 z możliwej do uzyskania maksymalnej liczby 34 punktów.

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny Rady LGD za pomocą kryteriów wyboru operacji określonych w LSR. W przypadku, gdy dwie lub więcej operacji uzyskało w ocenie taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście operacji decyduje data i godzina wpływu wniosku bezpośrednio do biura LGD

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - www.prow.malopolska.pl Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Jurajska Kraina – www.jurajskakraina.pl oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Skała, ul. Szkolna 4 w godz. od 8:00 do 15:00

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 500 000,00 zł.

Wielkość wsparcia na operację:

 • maksymalna kwota wsparcia 300 tys. zł przy założeniu, że na każde 100 tys. zł trzeba utworzyć 1 miejsce pracy.
 • intensywność pomocy – do 70%.

Uwaga!
Dla tego naboru nie mają zastosowania zapisy określone w zakresie VII. Ocena i Wybór Operacji, Część VII.1 - Ustalanie kwoty wsparcia lub wysokości premii, punkty VII.7.10 i VII.7.11 Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD (operacje indywidualne). Oznacza to, że dla niniejszego naboru nie przewiduje się obniżenia poziomu wsparcia.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami.
 2. Biznesplan wraz z załącznikiem – Narzędzie Pomocnicze BP v_3z.
 3. Opis operacji.

Wykaz dokumentów dodatkowych:

 1. Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Informacje dodatkowe.

Wszystkie dokumenty składane są w dwóch egzemplarzach, dodatkowo Formularz wniosku oraz Biznes Plan wraz ze wskazanym załącznikiem należy dołączyć w wersji elektronicznej.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 12 380 10 61 w godz. od 8:00 do 15:00

Dodatkowe informacje

W okresie trwania naboru w godzinach pracy Biura dla potencjalnych wnioskodawców prowadzone jest bezpłatne doradztwo zgodnie z Regulaminem doradztwa. Z uwagi intensywną pracę organizacji w tym okresie oraz chęć udzielenia rzetelnej i kompletnej informacji osobom zainteresowanym, niezbędnej dla prawidłowego wypełnienia wniosku, prosimy o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu doradztwa.

Załączniki:
Pobierz plik (Rozwijanie-ogloszenie_naboru_3-2018.pdf)Ogłoszenie o naborze Nr 3/2018154 kB286 Pobieranie
Pobierz plik (WoPP_19.2_I_3z.pdf)Formularz wniosku o przyznanie pomocy1212 kB370 Pobieranie
Pobierz plik (WoPP_19.2_I_3z.xlsx)Formularz wniosku o przyznanie pomocy280 kB310 Pobieranie
Pobierz plik (WoPP_19.2_I_3z_ark_wspolwn.pdf)Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących805 kB201 Pobieranie
Pobierz plik (WoPP_19.2_I_3z_ark_wspolwn.xlsx)Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących149 kB197 Pobieranie
Pobierz plik (IW-1_19.2_I_3z_ze_zm_01.12.2017.pdf)Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy1368 kB396 Pobieranie
Pobierz plik (BP_I_3z.pdf)Biznesplan855 kB181 Pobieranie
Pobierz plik (BP_I_3z.docx)Biznesplan104 kB197 Pobieranie
Pobierz plik (BP_inne_3z.xlsx)Biznesplan - tabele finansowe28 kB221 Pobieranie
Pobierz plik (IPbiznesplan_3z.pdf)Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu1056 kB316 Pobieranie
Pobierz plik (Oswiadczenie_o_wielkosci_przedsiebiorstwa.pdf)Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa504 kB192 Pobieranie
Pobierz plik (Oswiadczenie_o_wielkosci_przedsiebiorstwa_a.xlsx)Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa173 kB207 Pobieranie
Pobierz plik (Zasady_wypelniania_oswiadczenia_o_wielkosci_przedsiebiorstwa.pdf)Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa884 kB228 Pobieranie
Pobierz plik (Rozwijanie-opis_operacji.pdf)Opis operacji167 kB478 Pobieranie
Pobierz plik (Rozwijanie-opis_operacji.docx)Opis operacji248 kB271 Pobieranie
Pobierz plik (INFORMACJA-DODATKOWA.pdf)Informacja dodatkowa175 kB186 Pobieranie
Pobierz plik (INFORMACJA-DODATKOWA.docx)Informacja dodatkowa243 kB191 Pobieranie
Pobierz plik (formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis.xlsx)Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis83 kB232 Pobieranie
Pobierz plik (umowa_6z_.pdf)Wzór umowy863 kB199 Pobieranie
Pobierz plik (I_zal_1.pdf)Załącznik Nr 1 do umowy209 kB170 Pobieranie
Pobierz plik (I_zal_2.pdf)Załącznik Nr 2 do umowy180 kB164 Pobieranie
Pobierz plik (I_zal_3.pdf)Załącznik Nr 3 do umowy542 kB161 Pobieranie
Pobierz plik (I_Zal._3a.pdf)Załącznik Nr 3a do umowy589 kB160 Pobieranie
Pobierz plik (operacje-inne-procedura-20171021.pdf)Procedura oceny i wyboru operacji848 kB300 Pobieranie
Pobierz plik (operacje-inne-karta-oceny-zgodnosc-LSR-20171021.pdf)Karta oceny zgodności z LSR172 kB263 Pobieranie
Pobierz plik (operacje-inne-karta-oceny-kryteria-lokalne-rozwijanie-20171021.pdf)Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru188 kB304 Pobieranie
Pobierz plik (operacje-inne-karta-oceny-kryteria-premiujace-20171021.pdf)Karta oceny według kryteriów premiujących 166 kB287 Pobieranie
Pobierz plik (zalczanik-2-wytyczne-zgodnosc-z-PROW.pdf)Karta oceny zgodności z PROW225 kB205 Pobieranie
Pobierz plik (OŚWIADCZENIE-DANE-OSOBOWE.pdf)Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych158 kB217 Pobieranie
Pobierz plik (OŚWIADCZENIE-DANE-OSOBOWE.docx)Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych243 kB208 Pobieranie
Kategoria: