ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Ogłoszenie o naborze 1/2021 - Podejmowanie działalności gospodarczej

.

Data ogłoszenia 22-12-2020

Lokalna Grupa Działania JURAJSKA KRAINA, działająca na terenie gmin: Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Skala, Słomniki, Sułoszowa informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażanie LSR

Nabór nr 1/2021 - PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wsparcie udzielane jest: w formie ryczałtu.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 07-01-2021 do 26-01-2021

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Jurajska Kraina miejscowość: Skała, ul. Szkolna 4 w godz. od 10:00 do 14:00

Wniosek należy złożyć w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami w dwóch egzemplarzach oraz wersji elektronicznej na płycie CD, przy czym wersja elektroniczna winna zawierać Wniosek o przyznanie pomocy oraz Biznesplan.

Zakres tematyczny operacji:

Przedsięwzięcie nr 1.1.1  Rozwój przedsiębiorczości w Jurajskiej Krainie

Cel szczegółowy 1.1 Rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD do 2023.

Cel Ogólny 1. Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszaru LGD

Wskaźnik produktu: liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.

Warunki udzielenia wsparcia:

 • Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 • Zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze
 • Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) tj. zgodność operacji z celami ogólnymi, celami szczegółowymi oraz wskaźnikami zawartymi w LSR,
 • Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
 • Zgodność operacji z programem, tzn. z PROW na lata 2014-2020, w tym z określonymi w ogłoszeniu o naborze warunkami udzielenia wsparcia i formą wsparcia

Szczegółowe warunki ubiegania się o wsparcie zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.).

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.jurajskakraina.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 12 z możliwej do uzyskania maksymalnej liczby 41 punktów.

Pomoc  przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny Rady LGD za pomocą kryteriów wyboru operacji określonych w LSR. W przypadku, gdy dwie lub więcej operacji uzyskało w ocenie taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście operacji decyduje data i godzina wpływu wniosku bezpośrednio do biura LGD

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - www.prow.malopolska.pl

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Jurajska Kraina – www.jurajskakraina.pl oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Skała, ul. Szkolna 4 w godz. od 10:00 do 14:00

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 250 000,00 zł.

Wielkość wsparcia na  operację:

 • wysokość kwoty pomocy - 50 000,00 zł,
 • intensywność pomocy - 100 %. 

Uwaga

Dla tego naboru nie mają zastosowania zapisy określone w zakresie VII. Ocena i Wybór Operacji,
 Część VII.1 - Ustalanie kwoty wsparcia lub wysokości premii, punkty VII.7.10 i VII.7.11
Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD (operacje indywidualne). Oznacza to, że dla niniejszego naboru nie przewiduje się obniżenia poziomu wsparcia.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami.
 • Biznesplan wraz z załącznikiem – Narzędzie Pomocnicze BP v_3z.
 • Opis operacji.

Wykaz dokumentów dodatkowych:

 • Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Informacje dodatkowe.

Wszystkie dokumenty składane są w dwóch egzemplarzach, dodatkowo Formularz wniosku oraz Biznes Plan wraz ze wskazanym załącznikiem należy dołączyć w wersji elektronicznej.

Dodatkowe informacje

W okresie trwania naboru w godzinach pracy Biura dla potencjalnych wnioskodawców prowadzone jest bezpłatne doradztwo zgodnie z Regulaminem doradztwa. Z uwagi intensywną pracę organizacji w tym okresie oraz chęć udzielenia rzetelnej i kompletnej informacji osobom zainteresowanym, niezbędnej dla prawidłowego wypełnienia wniosku, prosimy o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu doradztwa.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  tel. 12 380 10 61 w godz. od 8:00 do 15:00

Uwagi usprawniające złożenie wniosku:

 • Wniosek powinien być wypełniony we wszystkich polach. Jeśli jakieś polecenie/ pytanie nie dotyczy Wnioskodawcy należy wpisać „-”, a w przypadku danych liczbowych wstawić wartość „0,00”.
 • Wniosek wraz z załącznikami powinien być podpisany we wszystkich wymaganych polach.
 • Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć na obowiązującym formularzu w formie papierowej i elektronicznej (płyta CD/DVD – zawiera formularz wniosku w wersji edytowalnej).
 • Dokumentacja konkursowa powinna być umieszczona np. w skoroszycie/ segregatorze itp., a dokumenty, które mają wiele stron powinny być spięte w jeden dokument.
 • Załączniki powinny być ułożone zgodnie z kolejnością wpisu w sekcji wniosku „Informacja o załącznikach”. Załączniki mające większą liczbę stron należy spiąć w jeden dokument. Proszę pamiętać o uwzględnieniu w wykazie załączników wszystkich załączanych dokumentów – szczególnie mowa o załącznikach dodatkowych (innych) nie ujętych w wykazie załączników.
 • Przy składaniu wniosku należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów, które wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem.

 

INFORMACJE POMOCNICZE DO NABORU - KLIKNIJ TUTAJ

Załączniki:
Pobierz plik (WoPP_19.2_P_3z.xlsx)wniosek154 kB398 Pobieranie
Pobierz plik (BP_premie_3z.xlsx)biznesplan - tabela pomocnicza29 kB430 Pobieranie
Pobierz plik (BP_P_3z.docx)biznesplan101 kB409 Pobieranie
Pobierz plik (formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis.xlsx)form de minimis83 kB461 Pobieranie
Pobierz plik (INFORMACJA-DODATKOWA.docx)INFORMACJA-DODATKOWA.docx243 kB371 Pobieranie
Pobierz plik (Podejmowanie - opis_operacji.docx)Podejmowanie - opis_operacji.docx245 kB498 Pobieranie
Pobierz plik (OGŁOSZENIE NR 1-2020 Premia.docx)OGŁOSZENIE NR 1-2020 Premia.docx245 kB421 Pobieranie
Pobierz plik (IW_WoPP_19.2_P_3z_ze_zm_01.12.2017.pdf)IW_WoPP_19.2_P_3z_ze_zm_01.12.2017.pdf816 kB461 Pobieranie
Pobierz plik (OŚWIADCZENIE-DANE-OSOBOWE.docx)OŚWIADCZENIE-DANE-OSOBOWE.docx243 kB379 Pobieranie
Pobierz plik (Umowa.rar)Umowa.rar868 kB327 Pobieranie
Pobierz plik (Informacja_monitorujaca_z_realizacji_biznesplanu_Informacja_po_realizacji_operacji__.xlsx_.pdf)Informacja_monitorujaca_z_realizacji_biznesplanu_Informacja_po_realizacji_operacji__.xlsx_.pdf301 kB484 Pobieranie
Pobierz plik (Informacja_IPRB_IPRO.06.06.2018.pdf)Informacja_IPRB_IPRO.06.06.2018.pdf521 kB413 Pobieranie
Pobierz plik (Wniosek o płatność.rar)Wniosek o płatność.rar1307 kB428 Pobieranie
Pobierz plik (sprawozdanie z realizacji BP.rar)sprawozdanie z realizacji BP.rar379 kB376 Pobieranie
Pobierz plik (Procedury - kryteria oceny ZMIANA.rar)Procedury - kryteria oceny ZMIANA.rar1815 kB508 Pobieranie
Kategoria: