ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Wyniki Naboru 5/2018 - Operacje inne - budowa, modernizacja, wyposażanie świetlic wiejskich

.

Przedstawiamy wyniki naboru wniosków nr 5/2018 - Operacje inne - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej poprzez budowę, modernizację, wyposażanie świetlic wiejskich przeprowadzonego w terminie od 6 marca 2018 roku do 28 marca 2018 roku w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

W wyznaczonym terminie wpłynął 1 wniosek. Rada LGD na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2018 roku, wznowionym w dniu 24 kwietnia 2018 roku dokonała oceny wniosków i wybrała operacje do finansowania.

Do pobrania:


Kolejność na liście ocenionych operacji
wraz z ustaloną kwotą wsparcia przedstawia się następująco

Lp.

Imię i nazwisko/ nazwa Wnioskodawcy

Tytuł operacji określony we wniosku o przyznanie pomocy

Numer nadany wnioskowi

Numer ewidencyjny ARiMR

Kwota wnioskowanego wsparcia w złotych

Data wpływu

Godzina wpływu

Liczba punktów uzyskanych przez operację w procesie oceny

Intensywność pomocy w %

Kwota wsparcia w złotych

Operacja mieści się w limicie TAK/NIE

1 gmina Iwanowice Modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich w Gminie Iwanowice 1/K/5/2018 063609601 89718,00 27.03.2018 11:30 29 63,63 89718,00 TAK
Kategoria: