ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Ogłoszenie o naborze 4/2020 - Operacje inne - Tereny zielone

.

Data ogłoszenia: 24 sierpnia 2020 roku

Lokalna Grupa Działania JURAJSKA KRAINA, działająca na terenie gmin: Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Skala, Słomniki, Sułoszowa informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Nabór nr 4/2020 – Operacje inne
Wykorzystanie potencjału terenu LGD dla rozwoju oraz promocji obszaru
poprzez rewitalizację, utworzenie miejsc rekreacyjnych w tym parków, miejsc zielonych

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 09.09.2020 r. do 30.09.2020 r.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 197 399,89 zł.

Wysokość kwoty pomocy od 50 000,00 zł.
(w przypadku beneficjenta nie będącego podmiotem sektora finansów publicznych maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 300 000,00 zł.)

Intensywność pomocy w formie refundacji do 80% kosztów kwalifikowanych.
(w przypadku jednostek sektora finansów publicznych do 63,63%)

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Jurajska Kraina miejscowość: Skała, ul. Szkolna 4 w godz. od 8:00 do 15:00

Wniosek należy złożyć w formie:

 • dwa egzemplarze wniosku z załącznikami w wersji papierowej na formularzu udostępnionym wraz z  ogłoszeniem o naborze,
 • jeden egzemplarz wniosku w wersji elektronicznej (wersja edytowalna wniosku na płycie CD/DVD).

Zakres tematyczny operacji:

Cel Ogólny 2.

Wzrost atrakcyjności obszaru LGD

Cel szczegółowy 2.2.

Wykorzystanie potencjału terenu LGD dla rozwoju oraz promocji obszaru

Przedsięwzięcie 2.2.1.

Tworzenie i promocja atrakcji turystycznych i rekreacyjnych Jurajskiej Krainy

Wskaźnik produktu:

Liczba zrewitalizowanych, utworzonych miejsc rekreacyjnych w tym parków, miejsc zielonych. Wartość docelowa wskaźnika w ramach ogłoszonego naboru minimum 2 sztuki.

Wskaźnik rezultatu:

Właściwy dla przyjętego wskaźnika produktu w ramach naboru – W.2.2 Wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Zadanie planowane

 do realizacji:

W ramach projektu konkursowego planuje się zrewitalizowanie, utworzenie miejsc rekreacyjnych w tym parków, miejsc zielonych


Zakres tematyczny jest zgodny z  §2 Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r., poz. 1570, z późn. zm.).

Warunki udzielenia wsparcia:

 • Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 • Zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze
 • Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) tj. zgodność operacji z celami ogólnymi, celami szczegółowymi oraz wskaźnikami zawartymi w LSR,
 • Zgodność operacji z kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
 • Zgodność operacji z programem, tzn. z PROW na lata 2014-2020, w tym z określonymi w ogłoszeniu o naborze warunkami udzielenia wsparcia i formą

Kryteria wyboru operacji:

Kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie www.jurajskakraina.pl oraz w wersji papierowej do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 15 z możliwej do uzyskania maksymalnej liczby 44 punktów.

Pozycja na liście rankingowej:

Pomoc  przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny Rady LGD za pomocą kryteriów wyboru operacji określonych w LSR. W przypadku, gdy dwie lub więcej operacji uzyskało w ocenie taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście decyduje data i godzina wpływu wniosku.

Dokumentacja:

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - www.prow.malopolska.pl

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Jurajska Kraina – www.jurajskakraina.pl oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Skała, ul. Szkolna 4 w godz. od 8:00 do 15:00

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

 • Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami – 2 komplety
 • Wniosek w wersji elektronicznej (wersja edytowalna wniosku na płycie CD/DVD)
 • Informacja dodatkowa składana do wniosku.
 • Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Opis operacji.

Dodatkowe informacje

W okresie trwania naboru w godzinach pracy Biura dla potencjalnych wnioskodawców prowadzone jest bezpłatne doradztwo zgodnie z Regulaminem doradztwa. Z uwagi intensywną pracę organizacji w tym okresie oraz chęć udzielenia rzetelnej i kompletnej informacji osobom zainteresowanym, niezbędnej dla prawidłowego wypełnienia wniosku, prosimy o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu doradztwa.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  tel. 12 380 10 61 w godz. od 8:00 do 15:00

Uwagi usprawniające złożenie wniosku:

 • Wniosek powinien być wypełniony we wszystkich polach. Jeśli jakieś polecenie/ pytanie nie dotyczy Wnioskodawcy należy wpisać „-”, a w przypadku danych liczbowych wstawić wartość „0,00”.
 • Wniosek wraz z załącznikami powinien być podpisany we wszystkich wymaganych polach.
 • Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć na obowiązującym formularzu w formie papierowej i elektronicznej (płyta CD/DVD – zawiera formularz wniosku w wersji edytowalnej).
 • Dokumentacja konkursowa powinna być umieszczona np. w skoroszycie/ segregatorze itp., a dokumenty, które mają wiele stron powinny być spięte w jeden dokument.
 • Załączniki powinny być ułożone zgodnie z kolejnością wpisu w sekcji wniosku „Informacja o załącznikach”. Załączniki mające większą liczbę stron należy spiąć w jeden dokument. Proszę pamiętać o uwzględnieniu w wykazie załączników wszystkich załączanych dokumentów – szczególnie mowa o załącznikach dodatkowych (innych) nie ujętych w wykazie załączników.
 • Przy składaniu wniosku należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów, które wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem.
Załączniki:
Pobierz plik (04_2020_OGLOSZENIE_O_NABORZE_TERENY_ZIELONE.docx)04_2020_OGLOSZENIE_O_NABORZE_TERENY_ZIELONE.docx688 kB104 Pobieranie
Pobierz plik (04_2020_OGLOSZENIE_O_NABORZE_TERENY_ZIELONE.pdf)04_2020_OGLOSZENIE_O_NABORZE_TERENY_ZIELONE.pdf557 kB105 Pobieranie
Pobierz plik (Wniosek o pryznanie pomocy.rar)Wniosek o pryznanie pomocy.rar1704 kB154 Pobieranie
Pobierz plik (Opis operacji - operacje inne.docx)Opis operacji - operacje inne.docx248 kB108 Pobieranie
Pobierz plik (Informacja dodatkowa.pdf)Informacja dodatkowa.pdf175 kB83 Pobieranie
Pobierz plik (Informacja dodatkowa.docx)Informacja dodatkowa.docx243 kB88 Pobieranie
Pobierz plik (IW-1_19.2_I_3z_ze_zm_01.12.2017.pdf)IW-1_19.2_I_3z_ze_zm_01.12.2017.pdf1368 kB131 Pobieranie
Pobierz plik (Oświadczenie - dane osobowe.docx)Oświadczenie - dane osobowe.docx243 kB93 Pobieranie
Pobierz plik (Oświadczenie - dane osobowe.pdf)Oświadczenie - dane osobowe.pdf158 kB89 Pobieranie
Pobierz plik (RODO_klauzule_19.2 UMWM.docx)RODO_klauzule_19.2 UMWM.docx42 kB81 Pobieranie
Pobierz plik (Procedury - kryteria oceny.rar)Procedury - kryteria oceny.rar1880 kB150 Pobieranie
Pobierz plik (Wniosek o płatność - wzór.rar)Wniosek o płatność - wzór.rar958 kB84 Pobieranie
Pobierz plik (IP_WoP_19_2_I_P_SRBP_20190605.pdf)IP_WoP_19_2_I_P_SRBP_20190605.pdf409 kB78 Pobieranie
Pobierz plik (IW_WoP_19_2_I_4z_20190605.pdf)IW_WoP_19_2_I_4z_20190605.pdf1451 kB125 Pobieranie
Pobierz plik (Umowa_19_2_I_7z_20180611.pdf)Umowa_19_2_I_7z_20180611.pdf866 kB94 Pobieranie
Pobierz plik (Załączniki do umowy.rar)Załączniki do umowy.rar1859 kB132 Pobieranie
Kategoria: