ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Ogłoszenie o naborze 3/2020 - Operacje inne - place zabaw

.

Data ogłoszenia: 24 sierpnia 2020 roku

Lokalna Grupa Działania JURAJSKA KRAINA, działająca na terenie gmin: Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Skala, Słomniki, Sułoszowa informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Nabór nr 3/2020 – Operacje inne
Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
poprzez budowę, modernizację, wyposażanie placów zabaw

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 09-09-2020 r. do 30-09-2020 r.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 395 809,00 zł.

Wysokość kwoty pomocy od 50 000,00 zł.

Intensywność pomocy w formie refundacji do 80% kosztów kwalifikowanych.
(w przypadku jednostek sektora finansów publicznych do 63,63%)

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Jurajska Kraina miejscowość: Skała, ul. Szkolna 4 w godz. od 8:00 do 15:00

Wniosek należy złożyć w formie:

 • dwa egzemplarze wniosku z załącznikami w wersji papierowej na formularzu udostępnionym wraz z  ogłoszeniem o naborze,
 • jeden egzemplarz wniosku w wersji elektronicznej (wersja edytowalna wniosku na płycie CD/DVD).

Zakres tematyczny operacji:

Cel Ogólny 2.

Wzrost atrakcyjności obszaru LGD

Cel szczegółowy 2.1.

Rozwój i poprawa dostępności infrastruktury społecznej, rekreacyjnej, turystycznej i kulturalnej.

Przedsięwzięcie 2.1.1.

Infrastruktura społeczna, turystyczna, rekreacyjna i przestrzeń publiczna w Jurajskiej Krainie

Wskaźnik produktu:

Liczba zbudowanych, zmodernizowanych, wyposażonych placów zabaw. Wartość docelowa wskaźnika w ramach ogłoszonego naboru minimum 5 sztuk.

Wskaźnik rezultatu:

Właściwy dla przyjętego wskaźnika produktu w ramach naboru – W.2.1 Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, turystycznej oraz kulturalnej związanej z zachowaniem dziedzictwa kulturowego

Zadanie planowane

 do realizacji:

W ramach projektu konkursowego planuje się budowę, modernizację, wyposażanie placów zabaw


Zakres tematyczny jest zgodny z  §2 Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r., poz. 1570, z późn. zm.).

Warunki udzielenia wsparcia:

 • Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 • Zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze
 • Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) tj. zgodność operacji z celami ogólnymi, celami szczegółowymi oraz wskaźnikami zawartymi w LSR,
 • Zgodność operacji z kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
 • Zgodność operacji z programem, tzn. z PROW na lata 2014-2020, w tym z określonymi w ogłoszeniu o naborze warunkami udzielenia wsparcia i formą

Kryteria wyboru operacji:

Kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie www.jurajskakraina.pl oraz w wersji papierowej do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 15 z możliwej do uzyskania maksymalnej liczby 44 punktów.

Pozycja na liście rankingowej:

Pomoc  przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny Rady LGD za pomocą kryteriów wyboru operacji określonych w LSR. W przypadku, gdy dwie lub więcej operacji uzyskało w ocenie taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście decyduje data i godzina wpływu wniosku.

Dokumentacja:

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - www.prow.malopolska.pl

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Jurajska Kraina – www.jurajskakraina.pl oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Skała, ul. Szkolna 4 w godz. od 8:00 do 15:00

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

 • Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami – 2 komplety
 • Wniosek w wersji elektronicznej (wersja edytowalna wniosku na płycie CD/DVD)
 • Informacja dodatkowa składana do wniosku.
 • Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Opis operacji.

Dodatkowe informacje

W okresie trwania naboru w godzinach pracy Biura dla potencjalnych wnioskodawców prowadzone jest bezpłatne doradztwo zgodnie z Regulaminem doradztwa. Z uwagi intensywną pracę organizacji w tym okresie oraz chęć udzielenia rzetelnej i kompletnej informacji osobom zainteresowanym, niezbędnej dla prawidłowego wypełnienia wniosku, prosimy o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu doradztwa.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  tel. 12 380 10 61 w godz. od 8:00 do 15:00

Uwagi usprawniające złożenie wniosku:

 • Wniosek powinien być wypełniony we wszystkich polach. Jeśli jakieś polecenie/ pytanie nie dotyczy Wnioskodawcy należy wpisać „-”, a w przypadku danych liczbowych wstawić wartość „0,00”.
 • Wniosek wraz z załącznikami powinien być podpisany we wszystkich wymaganych polach.
 • Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć na obowiązującym formularzu w formie papierowej i elektronicznej (płyta CD/DVD – zawiera formularz wniosku w wersji edytowalnej).
 • Dokumentacja konkursowa powinna być umieszczona np. w skoroszycie/ segregatorze itp., a dokumenty, które mają wiele stron powinny być spięte w jeden dokument.
 • Załączniki powinny być ułożone zgodnie z kolejnością wpisu w sekcji wniosku „Informacja o załącznikach”. Załączniki mające większą liczbę stron należy spiąć w jeden dokument. Proszę pamiętać o uwzględnieniu w wykazie załączników wszystkich załączanych dokumentów – szczególnie mowa o załącznikach dodatkowych (innych) nie ujętych w wykazie załączników.
 • Przy składaniu wniosku należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów, które wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem.
Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie o naborze 3-2020- place zabaw.docx)Ogłoszenie o naborze 3-2020- place zabaw.docx687 kB111 Pobieranie
Pobierz plik (Ogłoszenie o naborze 3-2020- place zabaw.pdf)Ogłoszenie o naborze 3-2020- place zabaw.pdf555 kB110 Pobieranie
Pobierz plik (WoPP_19.2_I_3z.pdf)WoPP_19.2_I_3z.pdf1212 kB97 Pobieranie
Pobierz plik (WoPP_19.2_I_3z.xlsx)WoPP_19.2_I_3z.xlsx280 kB59 Pobieranie
Pobierz plik (WoPP_19.2_I_3z_ark_wspolwn.pdf)WoPP_19.2_I_3z_ark_wspolwn.pdf805 kB64 Pobieranie
Pobierz plik (WoPP_19.2_I_3z_ark_wspolwn.xlsx)WoPP_19.2_I_3z_ark_wspolwn.xlsx149 kB53 Pobieranie
Pobierz plik (RODO_klauzule_19.2 UMWM.docx)RODO_klauzule_19.2 UMWM.docx42 kB86 Pobieranie
Pobierz plik (Oświadczenie - dane osobowe.pdf)Oświadczenie - dane osobowe.pdf158 kB90 Pobieranie
Pobierz plik (Oświadczenie - dane osobowe.docx)Oświadczenie - dane osobowe.docx243 kB85 Pobieranie
Pobierz plik (Opis operacji - operacje inne.docx)Opis operacji - operacje inne.docx248 kB112 Pobieranie
Pobierz plik (IW-1_19.2_I_3z_ze_zm_01.12.2017.pdf)IW-1_19.2_I_3z_ze_zm_01.12.2017.pdf1368 kB131 Pobieranie
Pobierz plik (Informacja dodatkowa.pdf)Informacja dodatkowa.pdf175 kB98 Pobieranie
Pobierz plik (Informacja dodatkowa.docx)Informacja dodatkowa.docx243 kB80 Pobieranie
Pobierz plik (IP_WoP_19_2_I_P_SRBP_20190605.pdf)IP_WoP_19_2_I_P_SRBP_20190605.pdf409 kB86 Pobieranie
Pobierz plik (IW_WoP_19_2_I_4z_20190605.pdf)IW_WoP_19_2_I_4z_20190605.pdf1451 kB119 Pobieranie
Pobierz plik (WoP_19_2_I_4z_20190605.pdf)WoP_19_2_I_4z_20190605.pdf491 kB80 Pobieranie
Pobierz plik (WoP_19_2_I_4z_20190723.xlsx)WoP_19_2_I_4z_20190723.xlsx131 kB83 Pobieranie
Pobierz plik (WoP_19_2_I_4z_ark_wspolwn.pdf)WoP_19_2_I_4z_ark_wspolwn.pdf380 kB71 Pobieranie
Pobierz plik (WoP_19_2_I_P_Zal_3_SRBP_20190605.xlsx)WoP_19_2_I_P_Zal_3_SRBP_20190605.xlsx26 kB78 Pobieranie
Pobierz plik (WoP_19_2_I_4z_ark_wspolwn.xlsx)WoP_19_2_I_4z_ark_wspolwn.xlsx43 kB50 Pobieranie
Pobierz plik (Umowa_19_2_I_7z_20180611.pdf)Umowa_19_2_I_7z_20180611.pdf866 kB91 Pobieranie
Pobierz plik (Umowa_19_2_I_7z_Zal_1_20180611.pdf)Umowa_19_2_I_7z_Zal_1_20180611.pdf208 kB95 Pobieranie
Pobierz plik (Umowa_19_2_I_7z_Zal_2_20180611.pdf)Umowa_19_2_I_7z_Zal_2_20180611.pdf179 kB83 Pobieranie
Pobierz plik (Umowa_19_2_I_7z_Zal_3_20180611.pdf)Umowa_19_2_I_7z_Zal_3_20180611.pdf533 kB89 Pobieranie
Pobierz plik (Umowa_19_2_I_7z_Zal_3a_20180611.pdf)Umowa_19_2_I_7z_Zal_3a_20180611.pdf655 kB88 Pobieranie
Pobierz plik (Umowa_19_2_I_7z_Zal_5_IMBP_IPRO_20191011.pdf)Umowa_19_2_I_7z_Zal_5_IMBP_IPRO_20191011.pdf409 kB84 Pobieranie
Pobierz plik (Karta oceny - zgodność z LSR - 20180104.pdf)Karta oceny - zgodność z LSR - 20180104.pdf221 kB104 Pobieranie
Pobierz plik (Karta oceny - zgodność z PROW.pdf)Karta oceny - zgodność z PROW.pdf226 kB94 Pobieranie
Pobierz plik (operacje-inne-karta-oceny-kryteria-premiujace-20171021.pdf)operacje-inne-karta-oceny-kryteria-premiujace-20171021.pdf166 kB98 Pobieranie
Pobierz plik (operacje-inne-procedura-20171021.pdf)operacje-inne-procedura-20171021.pdf848 kB104 Pobieranie
Pobierz plik (Zal. 1 do Procedury Operacje inne - kryteria lokalne..pdf)Zal. 1 do Procedury Operacje inne - kryteria lokalne..pdf1270 kB151 Pobieranie
Kategoria: