ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Wyniki Naboru 3/2018 - Operacje inne - rewitalizacja, utworzenie miejsc rekreacyjnych w tym parków, miejsc zielonych

.

Przedstawiamy wyniki naboru wniosków nr 3/2018 - Operacje inne - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej poprzez rewitalizację, utworzenie miejsc rekreacyjnych w tym parków, miejsc zielonych przeprowadzonego w terminie od 6 marca 2018 roku do 28 marca 2018 roku w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 wnioski. Rada LGD na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2018 roku, wznowionym w dniu 24 kwietnia 2018 roku dokonała oceny wniosków i wybrała operacje do finansowania.

Do pobrania:


Kolejność na liście ocenionych operacji
wraz z ustaloną kwotą wsparcia przedstawia się następująco

Lp.

Imię i nazwisko/ nazwa Wnioskodawcy

Tytuł operacji określony we wniosku o przyznanie pomocy

Numer nadany wnioskowi

Numer ewidencyjny ARiMR

Kwota wnioskowanego wsparcia w złotych

Data wpływu

Godzina wpływu

Liczba punktów uzyskanych przez operację w procesie oceny

Intensywność pomocy w %

Kwota wsparcia w złotych

Operacja mieści się w limicie TAK/NIE

1 gmina Skała Rewitalizacja terenu wokół stawu oraz utworzenie centrum rekreacyjnego w miejscowości Cianowice, w gminie Skała 2/K/3/2018 063141745 77056,00 28.03.2018 14:40 23 63,63 77056,00 TAK

2

gmina Jerzmanowice-Przeginia

Rekreacja i odpoczynek w Centrum Jerzmanowic - utworzenie miejsca zielonego na części działek nr ew. 518 i 519/2 w miejscowości Jerzmanowice

1/K/3/2018 063217311 101768,00 28.03.2018 10:00 22 63,63 101768,00

TAK

Kategoria: