ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Ogłoszenie o naborze 3/2020 - Inkubator przetwórstwa lokalnego

.

Data ogłoszenia 23-12-2019

Lokalna Grupa Działania JURAJSKA KRAINA, działająca na terenie gmin: Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Skala, Słomniki, Sułoszowa

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażanie LSR

Nabór nr 3/2020 - Utworzenie Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 20-01-2020 do 06-02-2020

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Jurajska Kraina miejscowość: Skała, ul. Szkolna 4 w godz. od 8:00 do 15:00

Wniosek należy złożyć w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami w dwóch egzemplarzach oraz wersji elektronicznej na płycie CD, przy czym wersja elektroniczna winna zawierać Wniosek o przyznanie pomocy oraz Biznesplan.

Zakres tematyczny operacji:

Przedsięwzięcie nr 1.1.1  Rozwój przedsiębiorczości w Jurajskiej Krainie

Cel szczegółowy 1.1 Rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD do 2023.

Cel Ogólny 1. Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszaru LGD

Wskaźnik produktu:  z.

Zakres tematyczny naboru wniosków dotyczy wspierania przedsiębiorczości na obszarach wiejskich poprzez uruchomienie inkubatora przetwórstwa lokalnego na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju. Operacja ma zakładać korzystanie z infrastruktury inkubatora przetwórstwa lokalnego przez podmioty inne niż ubiegający się o wsparcie. Inkubator ma spełniać przepisy prawa w zakresie przetwarzania żywności, aby korzystający z niego lokalni producenci mogli w sposób legalny wytwarzać produkty i legalnie wprowadzać je na rynek. Program inkubatora ma przewidywać przetwórstwo płodów rolnych. Uzupełniającym elementem inkubatora może być infrastruktura kuchenna udostępniana podmiotom do produkcji np. wyrobów garmażeryjnych i piekarniczo-cukierniczych. Powstały inkubator przetwórstwa lokalnego ma odpowiadać na potrzeby mieszkańców i inne lokalne podmioty, które zostały zidentyfikowane na etapie przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju, w zakresie przetwórstwa na bazie lokalnego surowca, które może stać się ważnym źródłem dochodów dla mieszkańców w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.

Warunki udzielenia wsparcia:

  • Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
  • Zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze
  • Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) tj. zgodność operacji z celami ogólnymi, celami szczegółowymi oraz wskaźnikami zawartymi w LSR,
  • Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
  • Zgodność operacji z programem, tzn. z PROW na lata 2014-2020, w tym z określonymi w ogłoszeniu o naborze warunkami udzielenia wsparcia i formą wsparcia

Szczegółowe warunki ubiegania się o wsparcie zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.).

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.jurajskakraina.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 12 z możliwej do uzyskania maksymalnej liczby 44 punktów.

Pomoc  przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny Rady LGD za pomocą kryteriów wyboru operacji określonych w LSR. W przypadku, gdy dwie lub więcej operacji uzyskało w ocenie taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście operacji decyduje data i godzina wpływu wniosku bezpośrednio do biura LGD

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - www.prow.malopolska.pl

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Jurajska Kraina – www.jurajskakraina.pl oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Skała, ul. Szkolna 4 w godz. od 8:00 do 15:00

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 374 00,00 

Wysokość wsparcia wynosi od 51 000 do 374 000 zł na jedną operację

Maksymalna intensywność wsparcia na jedną operację dla

- jednostki sektora finansów publicznych: do 63,63% wydatków kwalifikowanych operacji;

- podmiotu wykonującego działalność gospodarczą: do 70,00% wydatków kwalifikowanych operacji;

- organizacji pozarządowej (nie prowadzącej działalności gospodarczej): do 100% wydatków kwalifikowanych operacji;

- pozostałych podmiotów: do 70% wydatków kwalifikowanych operacji.

Dodatkowe warunki udzielenia wsparcia

Operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego nowego miejsca pracy związanego z działalnością inkubatora w wymiarze co najmniej 1 etatu i utrzymanie go przez okres trwałości operacji

Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

  • Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami.
  • Biznesplan wraz z załącznikiem – Narzędzie Pomocnicze BP v_3z.
  • Opis operacji.

Wykaz dokumentów dodatkowych:

  • Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  • Informacje dodatkowe.

Wszystkie dokumenty składane są w dwóch egzemplarzach, dodatkowo Formularz wniosku oraz Biznes Plan wraz ze wskazanym załącznikiem należy dołączyć w wersji elektronicznej.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  tel. 12 380 10 61 w godz. od 8:00 do 15:00

Dodatkowe informacje

W okresie trwania naboru w godzinach pracy Biura dla potencjalnych wnioskodawców prowadzone jest bezpłatne doradztwo zgodnie z Regulaminem doradztwa. Z uwagi intensywną pracę organizacji w tym okresie oraz chęć udzielenia rzetelnej i kompletnej informacji osobom zainteresowanym, niezbędnej dla prawidłowego wypełnienia wniosku, prosimy o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu doradztwa.

 Podstawa prawna do przeprowadzenia naboru - KLIKNIJ I POBIERZ

Załączniki:
Pobierz plik (WoPP_19.2_I_3z.pdf)WoPP_19.2_I_3z.pdf1212 kB165 Pobieranie
Pobierz plik (WoPP_19.2_I_3z.xlsx)WoPP_19.2_I_3z.xlsx280 kB116 Pobieranie
Pobierz plik (WoPP_19.2_I_3z_ark_wspolwn.pdf)WoPP_19.2_I_3z_ark_wspolwn.pdf805 kB116 Pobieranie
Pobierz plik (WoPP_19.2_I_3z_ark_wspolwn.xlsx)WoPP_19.2_I_3z_ark_wspolwn.xlsx149 kB108 Pobieranie
Pobierz plik (IW-1_19.2_I_3z_ze_zm_01.12.2017 Instrukcja.pdf)IW-1_19.2_I_3z_ze_zm_01.12.2017 Instrukcja.pdf1368 kB258 Pobieranie
Pobierz plik (biznesplan.rar)biznesplan.rar1851 kB0 Pobieranie
Pobierz plik (formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis.xlsx)formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis.xlsx83 kB0 Pobieranie
Pobierz plik (Rozwijanie-opis_operacji - INKUBATOR.docx)Rozwijanie-opis_operacji - INKUBATOR.docx246 kB222 Pobieranie
Pobierz plik (RODO_klauzule_19.2 UMWM.docx)RODO_klauzule_19.2 UMWM.docx42 kB148 Pobieranie
Pobierz plik (oświadczenie - dane osobowe.rar)oświadczenie - dane osobowe.rar342 kB184 Pobieranie
Pobierz plik (oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa.rar)oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa.rar1393 kB258 Pobieranie
Pobierz plik (ogłoszenie o naborze.rar)ogłoszenie o naborze.rar825 kB171 Pobieranie
Pobierz plik (informacja dodatkowa.rar)informacja dodatkowa.rar360 kB163 Pobieranie
Pobierz plik (Procedury - kryteria i karty oceny.rar)Procedury - kryteria i karty oceny.rar1830 kB277 Pobieranie
Pobierz plik (Informacja_IPRB_IPRO.pdf)Informacja_IPRB_IPRO.pdf521 kB157 Pobieranie
Pobierz plik (Informacja_monitorujaca_z_realizacji_biznesplanu_Informacja_po_realizacji_operacji__.xlsx_.xlsx)Informacja_monitorujaca_z_realizacji_biznesplanu_Informacja_po_realizacji_operacji__.xlsx_.xlsx114 kB266 Pobieranie
Pobierz plik (Informacja_pomocnicza_przy_wypelnianiu_formularza__IPRB_IPRO.pdf)Informacja_pomocnicza_przy_wypelnianiu_formularza__IPRB_IPRO.pdf525 kB191 Pobieranie
Pobierz plik (umowa_7z.pdf)umowa_7z.pdf866 kB150 Pobieranie
Pobierz plik (umowa_nastepstwo_31.05.2019.pdf)umowa_nastepstwo_31.05.2019.pdf549 kB172 Pobieranie
Pobierz plik (Zalacznik_nr_1.pdf)Zalacznik_nr_1.pdf208 kB119 Pobieranie
Pobierz plik (Zalacznik_nr_2.pdf)Zalacznik_nr_2.pdf179 kB118 Pobieranie
Pobierz plik (Zalacznik_nr_2_umowa_nastepca_31.05.2019.pdf)Zalacznik_nr_2_umowa_nastepca_31.05.2019.pdf180 kB0 Pobieranie
Pobierz plik (Zalacznik_nr_3.pdf)Zalacznik_nr_3.pdf533 kB123 Pobieranie
Pobierz plik (Zalacznik_nr_3a.pdf)Zalacznik_nr_3a.pdf655 kB122 Pobieranie
Pobierz plik (Zalacznik_nr_4__umowa_nastepca_pr_DB_31.05.2019.pdf)Zalacznik_nr_4__umowa_nastepca_pr_DB_31.05.2019.pdf430 kB166 Pobieranie
Pobierz plik (Zalacznik_nr_5.pdf)Zalacznik_nr_5.pdf274 kB0 Pobieranie
Pobierz plik (sprawozdanie z realizacji BP.rar)sprawozdanie z realizacji BP.rar416 kB194 Pobieranie
Pobierz plik (WoP_19_2_IW_4z_20190723.xlsx)WoP_19_2_IW_4z_20190723.xlsx131 kB159 Pobieranie
Pobierz plik (WoP_19_2_IW_4z_ark_wspolwn_20190530.xlsx)WoP_19_2_IW_4z_ark_wspolwn_20190530.xlsx43 kB161 Pobieranie
Pobierz plik (IWoP_19_2_I_W_4z_20190530.pdf)IWoP_19_2_I_W_4z_20190530.pdf1451 kB0 Pobieranie
Kategoria: