ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Małe projekty

Wykaz operacji, które zostały zrealizowane w ramach
Małe projekty - PROW 2007-2013

Kategoria:

Wnioskodawca: Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale
Wnioskowana kwota: 24 156,30 zł
Wartość projektu: 39 263,09 zł
Cel projektu: popularyzacja aktywnego stylu życia, wzrost atrakcyjności turystycznej i sportowej Skały oraz upowszechnienie kultury fizycznej i rekreacji poprzez budowę ścianki wspinaczkowej w Skale i utworzenie sekcji wspinaczkowej. Celem projektu była też popularyzacja walorów Jury Krakowsko – Częstochowskiej jako miejsca aktywnego wypoczynku. Budowa ścianki doprowadziła do stworzenia miejsca bezpiecznego i innowacyjnego, otwartego dla całych rodzin, a sekcja wspinaczkowa jest jedną z pierwszych na obszarze działania LGD „Jurajska Kraina”.

Fotoprezentacja zrealizowanej operacji 

Kategoria:

Wnioskodawca: Gmina Iwanowice
Wnioskowana kwota: 25 000,00 zł
Wartość projektu: 39 900,98 zł
Cel projektu: stworzenie warunków służących organizacji, rozwijaniu i promocji aktywnego trybu życia mieszkańców poprzez adaptację, wyposażenie i udostępnienie pomieszczeń lokalnego centrum aktywnego wypoczynku w miejscowości Sułkowice.

Fotoprezentacja zrealizowanej operacji 

Kategoria:

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Widomej
Wnioskowana kwota: 14 931,74 zł
Wartość projektu: 19 052,91 zł
Cel projektu: podniesienie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR poprzez organizację imprezy rekreacyjno-sportowej – Strażacki Piknik Sportowy.

Fotoprezentacja zrealizowanej operacji 

Kategoria:

Wnioskodawca: Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach
Wnioskowana kwota: 6 713,06 zł
Wartość projektu: 9 998,00 zł
Cel projektu: podniesienie poziomu życia społeczności lokalnej poprzez organizację imprezy sportowej popularyzującej bezpieczne narciarstwo – aktywny wypoczynek jako alternatywna forma wykorzystania czasu wolnego. Projekt miał też na celu zachęcanie do podejmowania wyzwań w sportowej rywalizacji i odkrywanie młodych talentów.

Fotoprezentacja zrealizowanej operacji