ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Formy ochrony przyrody

logo opn

Starania o ochronę przyrody Doliny Prądnika sięgają pocz. XIX w. i wiążą się z pierwszymi badaniami prowadzonymi na tym terenie. Odkryto tu wówczas wiele interesujących gatunków roślin i zwierząt oraz dokonano naukowej eksploracji jaskiń. Oprócz tego ojcowski krajobraz stał się tematem reportaży i wspomnień oraz natchnieniem dla wielu artystów i poetów. Piękno Doliny Prądnika, bogata flora i fauna, interesująca przeszłość archeologiczna skłaniały licznych przybyszów do objęcia ochroną tego zakątka ówczesnego Królestwa Kongresowego, nazywanego nawet "Polską Szwajcarią".

Ojcowski Park Narodowy został utworzony w 1956 roku. Zajmuje powierzchnię 2145,62 ha, z czego 1529 ha zajmują lasy. OPN jest położony w południowej części kraju, w województwie małopolskim, w odległości 16 km na północ od Krakowa, na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Park obejmuje doliny dwu niewielkich potoków – Prądnika i Sąspówki, tworzących Dolinę Prądnika i Dolinę Sąspowską, oraz przyległe fragmenty wierzchowiny jurajskiej. OPN jest najmniejszym parkiem narodowym w Polsce.

logo parkdolinkikrakowskie

Park Krajobrazowy "Dolinki Krakowskie" jest jednym z najpiękniejszych parków krajobrazowych w Małopolsce. Swoją tajemniczością, kulturą, wieloma uroczymi dolinkami oraz skarbami przyrody ożywionej i nieożywionej, zachęca do odwiedzenia i poznania. Każda chwila spędzona na jego terenie będzie z pewnością dla każdego czasem dobrze wykorzystanym.

Oryginalny jurajski krajobraz, olbrzymia przyrodnicza wartość terenów dolinek podkrakowskich, a także chęć zwiedzenia ich naturalnego charakteru, skłoniły do utworzenia w 1981 r. na ich obszarze parku krajobrazowego. Zajmuje on powierzchnię 20686,1 ha i wchodzi w skład Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Rozciąga się na niezwykle ciekawym terenie pomiędzy Krakowem na wschodzie, Trzebinią na zachodzie i Olkuszem na północy.

Nazwę Park zawdzięcza wielu naturalnym dolinkom, znajdującym się na jego terenie, nazywany potocznie Dolinkami Podkrakowskimi.

logo parkdlubnianski

Kędy wije się mała struga, co dalej olbrzymie, młyńskie koła napędza i biała mąką w oczy prósząc, młynarzowej uśmiech wyzwala na twarzy. Dokąd przyjdzie wspomnień jak wielu ludzie godny byt dzięki tej wodzie otrzymało. Nie można inaczej nazwać tej krainy, jeno krainą cudu przemienienia wody w chleb. To kraina jednej rzeki, wielu źródeł oraz kilkudziesięciu młynów, tartaków i foluszy. Kraina wodą płynąca i mąką sypiąca. Kraina pięknych i uposażonych w bogate wiano młynarzówien. Po prostu kraina wspaniałej, niedocenianej Dłubni. Do tego piękne krajobrazy i niezwykłe zabytki kulturowe w postaci starych świątyń i położonych wśród zieleni dworów. To właśnie jest Dłubniański Park Krajobrazowy.

Powierzchnia Parku wynosi 10959,6 ha, z czego 18% to tereny leśne. Obejmuje on Dolinę Dłubni (stąd też nazwa Parku) z przylegającą wierzchowiną na odcinku od źródeł w Trzyciążu po Raciborowice. Leży na pograniczu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Wyżyny Miechowskiej i Płaskowyżu Proszowickiego. Park został powołany do życia w 1981 r. i wchodzi w skład Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

rezerwat raclawkaNajwiększy małopolski rezerwat o charakterze krajobrazowym, położony miedzy Dubiem a Paczółtowicami, obejmujący dolinę potoku Racławka oraz okoliczne zbocza.

Porasta go las bukowy oraz grąd, a w dnie doliny łęg olszowy. W wielu miejscach występują skały wapienne wieku dewońskiego, karbońskiego i jurajskiego oraz holoceńska martwica wapienna. Rezerwat chroni liczne, zagrożone gatunki roślin, miedzy innymi storczyka - obuwika pospolitego. Przez teren rezerwatu poprowadzone są trzy ścieżki edukacyjne, a także zielony i żółty szlak turystyczny PTTK.

  • Data utworzenia: 1962 rok
  • Powierzchnia: 473,92 ha (po powiększeniu w 1989 r.)

Źródło: Mini Przewodnik, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Kraków 2013

rezerwat szklarkaRezerwat leśny, obejmujący wschodnie zbocze doliny potoku Szklarka, między Jezmanowicami i Szklarami.

Chroni zróżnicowane, dobrze zachowane zespoły lasów liściastych, porastajace skaliste stoki doliny: buczynę karpacką czy jaworyznę górską. Znajdują się w nim również murawy kserotermiczne. Przez rezerwat przebiega czerwony szlak turystyczny PTTK. Na terenie rezerwatu znajduje się źródło "Pióro". Bardzo obfite o charakterze wywierzystka, wydajność oceniana jest na 60 l/s. Wypływa z wielu szczelin skalnych, tworząc dość szerokie rozlewisko. Jest częściowo obudowane.

  • Data utworzenia: 1989 rok
  • Powierzchnia: 46,69 ha (po powiększeniu w 1989 r.)

Źródło: Mini Przewodnik, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Kraków 2013