ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Aktywizacja 2007-2013

Następne szkolenie zorganizowane przez LGD „Jurajska Kraina” odbyło się 22.04.2010 r. w Słomnikach, które skierowane było do Kół Gospodyń Wiejskich, które miało na celu poinformowanie o możliwościach pozyskiwania środków w ramach działania o nazwie „małe projekty”, aktywizacja środowiska, przygotowanie do aplikowania o środki w ramach małych projektów oraz innych działań.

Kolejne szkolenie zorganizowane przez LGD „Jurajska Kraina” odbyło się 20 marca 2010 roku i skierowane było dla OSP z terenu Gminy Słomniki. Uczestniczyło w nim 80 osób. Celem szkolenia było zapoznanie zebranych z ideą powołania i działalnością Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Kraina”. Prowadzący szkolenie Pan Krzysztof Kozendra przedstawił zasady przyznawania pomocy w ramach działania „Małe projekty”. Omówił on zakres realizacji małych projektów, wykaz kosztów kwalifikowanych, kryteria oceny wniosków, dokumenty, które każdy z wnioskodawców powinien dostarczyć wraz z wnioskiem, aby został on uznany za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe oraz zostali poinformowani o bezpłatnym doradztwie w zakresie możliwości uzyskania dofinansowania na różnego rodzaju przedsięwzięcia w ramach osi 4 Leader PROW którego udziela Biuro LGD „Jurajska Kraina”.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina” informuje, że 7 marca 2010r. w Remizie OSP Skała (ul. Krakowska 34) odbyło się szkolenie pn. „Aktywna Kobieta Jutra” – Odnowa i rozwój obszarów wiejskich oraz możliwości finansowania przedsięwzięć lokalnych w ramach PROW 2007-2013 połączone z obchodami Dnia Kobiet.

27 lutego 2010 roku Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina” zorganizowała Szkolenie dla Organizacji i stowarzyszeń sportowych z terenu gminy Słomniki poświęcone zapoznaniu z możliwością pozyskania środków z LGD w ramach małych projektów oraz zasadami prowadzenia gospodarki finansowej przez stowarzyszenia. W szkoleniu uczestniczyło 50 lokalnych działaczy oraz Burmistrzowie Gminy Słomniki. Zajęcia prowadzone były przez Pana Krzysztofa Kozendrę, w części pierwszej oraz przez Pana Stanisława Wierzbiętę, w części drugiej. Przed rozpoczęciem szkolenia wszyscy zebrani otrzymali materiały szkoleniowe. Przez cały czas trwania spotkania uczestnicy mogli korzystać z barku kawowego a w przerwie pomiędzy jedną a drugą częścią zajęć organizatorzy przygotowali dla wszystkich obiad.

W grudniu 2009 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina” zorganizowała na terenie Gmin należących do Stowarzyszenia cykl szkoleń, które odbyły się:

  • 15 grudnia w Gminie Skała
  • 16 grudnia w Gminie Słomniki
  • 17 grudnia w Gminie Sułoszowa
  • 18 grudnia w Gminie Iwanowice

Wszystkie szkolenia prowadził Pan Krzysztof Kozendra, uczestniczyło w nich łącznie 120 osób. Tematyką szkolenia było: 

  • PROW 2007-2013 – instrumenty wsparcia rolnictwa i rozwoju obszarów, 
  • Działania PROW 2007-2013 realizowane przez samorząd
  • Możliwości finansowania przedsięwzięć z PROW 2007-2013 (rolnictwo ekologiczne,działalność pozarolnicza)
  • Zasady funkcjonowania Lokalnych Grup Działania w ramach osi PROW Leader.

Celem szkolenia było przedstawienie przyszłym beneficjentom zasad korzystania z pomocy, omówienie wypełniania wniosków oraz o sposobie składania ich do LDG „Jurajska Kraina”. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe, zostali poinformowani o bezpłatnym doradztwie, którego będzie udzielało Biuro.