ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Aktualności z terenu LGD

Podsumowanie 2018 roku w LGD Jurajska Kraina

.

podsumowanie 2018

Rok 2018, był rokiem wzmożonej pracy dla LGD Jurajska Kraina. Zarówno dla Rady LGD, Zarządu jak i Biura. Zdecydowanie możemy zaliczyć go do udanych.

Realizując postanowienia umowy ramowej, a w szczególności harmonogram naborów, LGD przeprowadziło w 2018 roku łącznie 37 naborów, z czego:
- 1x podejmowanie działalności gospodarczej
- 1x rozwijanie działalności gospodarczej
- 4x operacje inne
- 3x operacje własne
- 28 x projekty grantowe
Rada LGD oceniając operacje zebrała się na 10 posiedzeniach, na których poddano wnikliwej analizie każdy złożony wniosek oraz dokonano oceny operacji według obowiązujących procedur. Wszystkie wnioski zostały przekazane do Zarządu Województwa i na koniec roku podpisano umowy z Beneficjentami. Tym samym LGD Jurajska Kraina wywiązała się z zapisów umowy ramowej i spełniła wymagania pierwszego „kamienia milowego”.

Działalność LGD to również aktywizacja i promocja obszaru LSR. W 2018 roku zorganizowano lub współuczestniczono w organizacji 21 różnych przedsięwzięć aktywacyjno-promocyjnych. Z początkiem roku, Jurajska Kraina promowała obszar LSR podczas kilkudniowych X Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Aktywnej AGROTRAVEL & ACTIVE LIFE. Dodatkowo na obszarze gmin członkowskich odbyło się szereg wydarzeń plenerowych dla szerokiego spektrum odbiorców. Były to przedsięwzięcia cykliczne, które już na dobre wpisały się w kanon wydarzeń Jurajskiej Krainy, jak też zrealizowano nowe pomysły, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Można zaliczyć do nich Jarmark Skalski, Święto Czekolady, Noc w Muzeum, Festiwal Nietoperzy czy Turniej Sołectw, Bieg Niepodległości, Spotkanie świąteczne „Fabryka śniegu”. Warto tutaj również nadmienić o współorganizacji wydarzenia, które zasięgiem swym objęło województwo małopolskie i śląskie, a mianowicie Święto Szlaku Orlich Gniazd – JUROMANIA, na które LGD Jurajska Kraina otrzymała dodatkowe finansowanie w konkursie.

W 2018 roku mieliśmy okazję wymienić doświadczenia z przedstawicielami Lokalnych Grup Działania z Mołdawii, którzy uczestniczyli w wymianie studyjnej w naszym kraju. Mieliśmy również okazję przedstawić kolejny zakątek Jurajskiej Krainy słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku ze Słomnik, który pod koniec roku rejestrując się w KRS przyjął w nazwie przydomek „Jurajski” utożsamiając się i promując tym samym obszar LSR.

Pod koniec roku działalność LGD Jurajska Kraina została skontrolowana przez pracowników Departamentu Funduszy Europejskich. Weryfikacji poddano bieżącą działalność stowarzyszenia, a w szczególności w zakresie PROW 2014-2020. Kontrola zakończyła się przekazaniem raportu z wynikiem pozytywnym.

Na zakończenie roku w Stowarzyszeniu odbyło się Walne Zebranie Wyborcze, podczas którego wybrano nowe władze na kolejną, czteroletnią kadencję.