ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Zmiany w Zasadach konkurencyjności

.

Dnia 10 stycznia 2018 r. Sejm RP uchwalił, a 1 lutego 2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw. Ustawa została ogłoszona w dniu 6 lutego 2018 r. w Dz. U. poz. 311. Ustawa ta zmienia m.in. przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020(Dz. U. z 2017 r. poz. 562, 624, 892, 935 i 1475), zwanej dalej „ustawą PROW 2014-2020”, dotyczące konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.

Istotna zmiana obowiązująca od 21 lutego 2018 roku:

  • Zwiększenie progu, od jakiego obowiązują zasady konkurencyjności z 20 tys. zł do równowartości 30 tys. euro.
  • Beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych do ponoszenia kosztów kwalifikowalnych, jeżeli wartość netto danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt.8 ustawy pzp według średniego kursu złotego w stosunku do euro określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy pzp obowiązującego w dniu ustalenia wartości tego zadania.

Pozostałe zmiany dostępne w załączonej informacji, oraz w zakładce PROW 2014-2020 > Zasady konkurencyjności.

Załączniki:
Pobierz plik (Zmienione_zasady_w_zakresie_trybu_konkurencyjnego-09.02.2018.pdf)Zmiany w zasadach konkurencyjności66 kB522 Pobieranie
Kategoria: